Currently browsing category

Català

Desti benefici empresarial

Destí del benefici empresarial.

Suposo que estarem tots d’acord que el benefici empresarial ha de destinar-se només a 3 finalitats: 1.- Reserves: es tracta de capitalitzar la companyia. És a dir, dotar-la d’un volum de fons propis més gran. A més permet que els dividends siguin sostenibles (i, possiblement, creixents). 2.- Dividends: es tracta …

Kodak. Defensar producte o mercat

Kodak. Defensar el producte o el mercat?

Defensar el nostre producte sovint no resulta aconsellable. Defensar el nostre mercat acostuma a oferir un millor rendiment (i supervivència). Kodak va ser una marca de referència en el mercat fotogràfic durant més de 100 anys. Va fundar-se al 1892 posant en el mercat la primera càmera fotogràfica de rodet. …

Calcular be la Rendibilitat Financera

Calcular bé la Rendibilitat Financera

  El Return On Equity (ROE) o Rendibilitat Financera avalua el retorn que obté l’accionista pels fons aportats al patrimoni net de la companyia. Matemàticament es calcula com el quocient entre el benefici net de l’exercici i els fons propis (o patrimoni net) utilitzats per a l’obtenció de tal resultat. …

PMM Financer

PMM financer. Anàlisi i reflexió

El PMM Financer és el període mitjà de maduració que realment ha de finançar l’empresa. És el període mitjà de maduració després de descomptar els dies de finançament oferts pels creditors comercials. Aquest article sorgeix d’un dubte plantejat per un alumne d’un curs on-line d’iniciació a les finances. Estudiant el …

Projecte (E)

TIRM(): Com utilitzar la funció TIRM () d’excel o MIRR (anglès)

TIRM(): concepte. A Taxa de rendiment intern modificada (TIRM) vam veure que La TIRM, o Taxa de rendiment intern modificada, proposa la definició de projectes d’inversió amb 2 únics fluxos de caixa. En el moment inicial els desemborsaments. En el moment final els cobraments. Recuperem del mateix article el projecte …

TIR a Excel.JPG

La funció TIR o IRR (anglès).Taxa de Rendiment Intern.

La funció TIR permet calcular la Taxa de Rendiment Intern. La TIR és la taxa en la qual es verifica que el valor actualitzat dels fluxos futurs iguala l’import del pagament inicial. Funció TIR. Matemàticament: Sent “A” l’import del flux inicial; Cn cadascun dels fluxos futurs (positius o negatius) i …

VAN en full Excel

Excel. Utilitzant la funció VAN o NPV

El càlcul de funcions financeres sempre ha estat laboriós. Afortunadament, ara disposem d’aplicacions informàtiques que ens faciliten enormement la realització dels càlculs necessaris. Vegem com calcular el valor actual net (VAN) o Net Present Value (NPV) utilitzant les funcions del full de càlcul Excel de Microsoft. Utilitzem com a exemple …

Inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR pot aparèixer en projectes on es produeix més d’un flux de tresoreria negatiu. La TIR es calcula mitjançant una equació de grau n. La regla dels signes de Descartes indica que una equació pot tenir tantes arrels reals positives com canvis de signe hagi en …

Interseccio de Fisher

Intersecció de Fisher

La Intersecció de Fisher és el punt de tall de dos perfils de VAN. Per comprendre millor el concepte definim primer la idea de “perfil del VAN” com la gràfica que representa el VAN d’un projecte considerant diferents taxes d’actualització. Suposem els següents projectes (R) i (S): Els seus perfils …

Comparacio VAN TIR TIRM

Comparació VAN TIR i TIRM

En el decurs de la sèrie d’articles entorn dels mètodes de valoració d’inversions productives hem anat estudiant de manera individualitzada els diferents criteris de valoració. Vegem ara una breu comparació entre els mètodes de valoració dinàmics VAN, TIR i TIRM. El VAN (Valor Actual Net) indica la generació de riquesa …

TIRM

Taxa de rendiment intern modificada (TIRM)

La TIRM, o Taxa de rendiment intern modificada, proposa la definició de projectes d’inversió amb 2 únics fluxos de caixa. En el moment inicial els desemborsaments. En el moment final els cobraments. L’inconvenient més gran que presenta el mètode de valoració de la TIR és que considera que els fluxos …

Taxa de Rendiment Intern

Taxa de rendiment intern (TIR)

Taxa de Rendiment Intern o taxa interna de rendibilitat  (TIR) és la taxa d’actualització en la qual es produeix el punt d’inflexió (o canvi de signe) entre rendibilitat positiva i negativa. O el que és el mateix, La taxa de rendiment intern TIR és la taxa d’actualització per a la …

Valor Actual Net (VAN)

El mètode del Valor Actual Net (VAN) mesura la riquesa que aporta el projecte valorat al moment inicial. El Valor Actual Net és el valor present dels fluxos de caixa futurs que generarà el projecte descomptats a una mateixa taxa de descompte. És el valor en el moment inicial de …

Payback descomptat

Payback descomptat o Termini de Recuperació descomptat.

El Payback descomptat (discounted payback) és un mètode de valoració de projectes d’inversió que millora el mètode de payback perquè incorpora la consideració del valor dels diners en el temps. En aquest mètode, abans de procedir al càlcul del període de recuperació, es descompten els fluxos nets de caixa de …

Mètodes dinàmics

Mètodes dinàmics de valoració

Són mètodes dinàmics de valoració de projectes d’inversió productiva els que consideren el valor dels diners en el temps. En un mètode dinàmic té més valor l’import nominal actual que el futur. Per poder comparar fluxos de caixa de moments de temps diferents cal que primer els referim a la …

Flux net de caixa total per unitat monetària compromesa.

Valora el projecte en funció del valor relatiu dels cobraments generats al llarg de la vida de la inversió respecte de la suma de la inversió. Atenent a aquest mètode es prioritza aquell que aporti una ràtio més gran. Es calcula dividint la suma dels fluxos de caixa del projecte …

Payback o periode de recuperació de la inversió (PRI)

El payback o periode de recuperació de la inversió (PRI) és un mètode estàtic de valoració d’inversions productives. Aquest criteri calcula el nombre de períodes necessaris perquè els fluxos de caixa acumulats igualin la inversió inicial. La seva utilització porta a seleccionar aquella inversió en que el període de recuperació …

La valoració de projectes d’inversió productiva.

Una inversió productiva és l’adquisició d’actius per destinar-los a la producció de béns i serveis. Començo amb aquest article una sèrie per analitzar com valorar un projecte d’inversió empresarial sota els criteris de payback, VAN, TIR i TIRM segons l’índex inclòs en la imatge adjunta. Inversió productiva. Concepte. Entenem per …

Morositat. Algunes preguntes.

Quant temps fa que no actualitzem les dades de les fitxes dels nostres clients? És correcta l’adreça i telèfon que tenim anotats? Com va el negoci del nostre client? Està guanyant diners? Últimament, ha modificat significativament la periodicitat o el volum d’operacions amb nosaltres? Per què? Ha modificat recentment el …

Clàusula sòl. Què m'ha costat?

Clàusula sòl. Què m’ha costat?

La Sentència recent del Tribunal Superior de Justícia Europeu sobre les clàusules sòls (aquí la Sentència completa) obligarà a més d’un a valorar quin és el perjudici que li ha suposat l’aplicació d’aquesta clàusula. Com calcular el perjudici? Per poder determinar la quantia d’aquest perjudici, hem de calcular la diferència …