La valoració de projectes d’inversió productiva.

Una inversió productiva és l’adquisició d’actius per destinar-los a la producció de béns i serveis.

La valoració de projectes d’inversió productiva.

Començo amb aquest article una sèrie per analitzar com valorar un projecte d’inversió empresarial sota els criteris de payback, VAN, TIR i TIRM segons l’índex inclòs en la imatge adjunta.

Inversió productiva. Concepte.

Entenem per invertir renunciar a una satisfacció immediata i certa a canvi de l’esperança d’un guany futura, és a dir, d’una major riquesa futura.

Invertir és adquirir (o crear) capitals fixos (actius no corrents) que intervindran en més d’un cicle productiu.

Una inversió productiva té sentit si és generadora de riquesa. Les decisions d’inversió són decisions que afecten al llarg termini.

Inversió productiva. Requisits,

Qualsevol inversió productiva ha de ser capaç, com a mínim, de generar prou fons (o fluxos de caixa) per poder atendre tant la devolució del capital invertit com el seu cost financer. Altrament no es complirà la “esperança de guany futur.”

Inversió productiva. Valoració.

Des del punt de vista financer, l’únic que dóna valor a una inversió (Sigui l’adquisició d’un actiu o d’una empresa) és la seva capacitat de generar fons en el futur, és a dir, el seu retorn.

Llavors, des d’un punt de vista financer, l’anàlisi de la inversió productiva haurà de fer-se analitzant els fluxos de tresoreria que genera.

Qualsevol projecte d’inversió es compon d’un desemborsament inicial i d’una sèrie posterior de fluxos de caixa previstos en el futur.

Període 0 1 2 3 4
Cobraments 500 550 600 650
Pagaments -1.000 -275 -275 -275 -275
Flux de caixa del període -1.000 225 275 325 375
Flux de caixa acumulat -1.000 -775 -500 -175 200

Així, la valoració del projecte consistirà en verificar que els fluxos positius (cobraments) superen l’import dels fluxos negatius (pagaments).

Atès que els fluxos de tresoreria es produeixen en moments de temps diferents es fa necessari definir un criteri que ens permeti comparar quantitats de diners referides a dates diferents. La comparació pot fer-se segons mètodes que consideri o no el valor del diner en el temps:

  • Els mètodes de valoració que no consideren el valor dels diners en el temps són mètodes estàtics. Els mètodes estàtics més utilitzats són el criteri de payback o període de recuperació de la inversió i el del flux net de caixa total per unitat monetària compromesa.
  • Són mètodes dinàmics el que sí que consideren el valor dels diners en el temps. Els mètodes dinàmics consideren que l’import nominal actual té més valor que l’import nominal futur. Són mètodes dinàmics el valor actual net (VAN), la taxa interna de rendiment (TIR) i la Taxa Interna de Rendiment Modificada (TIRM).

Inversió productiva. Conceptes previs:

Desemborsament inicial: la quantitat que es paga en el moment inicial (moment zero).

Flux net de caixa: la diferència entre els cobraments i els pagaments de cada període. És el saldo de tresoreria generada en el període.

Els cobraments els representem mitjançant valors positius. Els pagaments mitjançant imports negatius.

Per convenció els cobraments i pagaments d’un període són postpagables, és a dir, tenen lloc l’últim dia del període corresponent.

Igualment per convenció des d’ara considerarem períodes anuals. Els diferents tipus i taxes que es consideraran es refereixen a períodes anuals. Si optéssim per considerar períodes diferents (mensuals, trimestrals, etc.) la metodologia seria la mateixa però els resultats s’haurien de considerar com taxes o tipus amb la periodicitat analitzada. Llavors, aquesta taxa (suposem mensual) s’haurà de convertir en taxa anual segons:

Taxa anual = [(1 + taxa mensual) 12 ] – 1

La relació de tipus equivalents és 1 + i = ( 1 + ik )k sent i la taxa d’interès i k la freqüència de capitalització. D’on es dedueix que el valor de ik en funció de i és: ik = (1 + i) 1 / k – 1

Valoració d’una Inversió productiva. Índex de la sèrie

Aquest article forma part de la sèrie dedicada a la valoració de projectes d’inversió productiva segons el següent índex:

La valoració de projectes d’inversió productiva. (Aquest article)

Mètodes estàtics:

Payback o període de recuperació de la inversió (PRI)

Flux net de caixa total per unitat monetària compromesa.

Mètodes dinàmics:

Payback descomptat o període de recuperació descomptat.

Valor Actual Net (VAN)

Taxa de rendiment intern (TIR)

Taxa de rendiment intern modificada (TIRM)

Reflexions al voltant dels criteris de valoració:

Comparació entre VAN, TIR i TIRM

Intersecció de Fisher

La inconsistència de la TIR

Additivitat del VAN

Treballant amb un full de càlcul:

Valor Actual Net. La funció VAN o NPV (anglès)

Taxa de Rendiment Intern. La funció TIR o IRR (anglès)

Taxa de Rendiment Intern modificada. La funció TIRM o MIRR (anglès)

Espero que resulti interessant.

Cordialment.

Raimon

Última revisió: 17 de gener de 2017

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.