Destino beneficio empresarial

Destino del beneficio empresarial.

Supongo que estaremos todos de acuerdo en que el beneficio empresarial deben destinarse sólo a 3 fines: 1.- Reservas: se trata de capitalizar la compañía. Es decir, dotarla de un mayor volumen de fondos propios.  Además permite que los dividendos sean sostenibles (y, posiblemente, crecientes). 2.- Dividendos: se trata de …

Desti benefici empresarial

Destí del benefici empresarial.

Suposo que estarem tots d’acord que el benefici empresarial ha de destinar-se només a 3 finalitats: 1.- Reserves: es tracta de capitalitzar …

PMM Financer

PMM financer. Anàlisi i reflexió

El PMM Financer és el període mitjà de maduració que realment ha de finançar l’empresa. És el període mitjà de maduració després …

VAN en full Excel

Excel. Utilitzant la funció VAN o NPV

El càlcul de funcions financeres sempre ha estat laboriós. Afortunadament, ara disposem d’aplicacions informàtiques que ens faciliten enormement la realització dels càlculs …

Excel VAN cast

Excel. Utilizando la función VAN o NPV

El cálculo de funciones financieras siempre ha sido laborioso. Afortunadamente, en la actualidad disponemos de aplicaciones informáticas que nos facilitan enormemente la …

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN: El VAN del projecte suma de dos (o més) projectes és igual a la suma del VAN d’aquests projectes. …

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN: El VAN del proyecto suma de dos (o más) proyectos es igual a la suma del VAN de dichos …

Inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR pot aparèixer en projectes on es produeix més d’un flux de tresoreria negatiu. La TIR es calcula …

Inconsistencia TIR

La inconsistencia de la TIR

La inconsistencia de la TIR puede aparecer en proyectos donde se producen más de un flujo de tesorería negativo. La TIR se …

Interseccio de Fisher

Intersecció de Fisher

La Intersecció de Fisher és el punt de tall de dos perfils de VAN. Per comprendre millor el concepte definim primer la …