Calcular bien la Rentabilidad Financiera

Calcular bien la Rentabilidad Financiera

El Return On Equity (ROE) o Rentabilidad Financiera evalúa el retorno que obtiene el accionista por los fondos aportados al patrimonio neto de la compañía. Matemáticamente se calcula como el cociente entre el beneficio neto del ejercicio y los fondos propios (o patrimonio neto) utilizados para la obtención de tal …

Calcular be la Rendibilitat Financera

Calcular bé la Rendibilitat Financera

  El Return On Equity (ROE) o Rendibilitat Financera avalua el retorn que obté l’accionista pels fons aportats al patrimoni net de la companyia. Matemàticament es calcula com el quocient entre el benefici net de l’exercici i els fons propis (o patrimoni net) utilitzats per a l’obtenció de tal resultat. …

PMM Financer

PMM financer. Anàlisi i reflexió

El PMM Financer és el període mitjà de maduració que realment ha de finançar l’empresa. És el període mitjà de maduració després …

VAN en full Excel

Excel. Utilitzant la funció VAN o NPV

El càlcul de funcions financeres sempre ha estat laboriós. Afortunadament, ara disposem d’aplicacions informàtiques que ens faciliten enormement la realització dels càlculs …

Excel VAN cast

Excel. Utilizando la función VAN o NPV

El cálculo de funciones financieras siempre ha sido laborioso. Afortunadamente, en la actualidad disponemos de aplicaciones informáticas que nos facilitan enormemente la …

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN: El VAN del projecte suma de dos (o més) projectes és igual a la suma del VAN d’aquests projectes. …

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN: El VAN del proyecto suma de dos (o más) proyectos es igual a la suma del VAN de dichos …

Inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR pot aparèixer en projectes on es produeix més d’un flux de tresoreria negatiu. La TIR es calcula …

Inconsistencia TIR

La inconsistencia de la TIR

La inconsistencia de la TIR puede aparecer en proyectos donde se producen más de un flujo de tesorería negativo. La TIR se …

Interseccio de Fisher

Intersecció de Fisher

La Intersecció de Fisher és el punt de tall de dos perfils de VAN. Per comprendre millor el concepte definim primer la …

Interseccion de Fisher

Intersección de Fisher

La Intersección de Fisher es el punto de corte de dos perfiles de VAN. Para comprender mejor el concepto definamos primero la …

Comparacio VAN TIR TIRM

Comparació VAN TIR i TIRM

En el decurs de la sèrie d’articles entorn dels mètodes de valoració d’inversions productives hem anat estudiant de manera individualitzada els diferents …

Comparacion VAN TIR TIRM

Comparación VAN TIR TIRM

A lo largo de esta serie de artículos sobre los métodos de valoración de inversiones productivas hemos ido estudiando de manera individualizada …