Payback descontado

Payback descontado o plazo de recuperación descontado.

El Payback descontado (discounted payback) es un método de valoración de proyectos de inversión que mejora el método del payback ya que incorpora la consideración del valor del dinero en el tiempo. En este método, antes de proceder al cálculo del periodo de recuperación, se descuentan los flujos netos de …

Payback descomptat

Payback descomptat o Termini de Recuperació descomptat.

El Payback descomptat (discounted payback) és un mètode de valoració de projectes d’inversió que millora el mètode de payback perquè incorpora la consideració del valor dels diners en el temps. En aquest mètode, abans de procedir al càlcul del període de recuperació, es descompten els fluxos nets de caixa de …

Métodos dinámicos de valoración

Son métodos dinámicos de valoración de proyectos de inversión productiva los que consideran el valor del dinero en el tiempo. En un …

Mètodes dinàmics

Mètodes dinàmics de valoració

Són mètodes dinàmics de valoració de projectes d’inversió productiva els que consideren el valor dels diners en el temps. En un mètode …

Morositat. Algunes preguntes.

Quant temps fa que no actualitzem les dades de les fitxes dels nostres clients? És correcta l’adreça i telèfon que tenim anotats? …

Clàusula sòl. Què m'ha costat?

Clàusula sòl. Què m’ha costat?

La Sentència recent del Tribunal Superior de Justícia Europeu sobre les clàusules sòls (aquí la Sentència completa) obligarà a més d’un a …