Valor Actual Net (VAN)

El mètode del Valor Actual Net (VAN) mesura la riquesa que aporta el projecte valorat al moment inicial.

Valor Actual Net (VAN)

Valor Actual Net (VAN)

El Valor Actual Net és el valor present dels fluxos de caixa futurs que generarà el projecte descomptats a una mateixa taxa de descompte.

És el valor en el moment inicial de la inversió considerada com a suma de tots els seus fluxos de caixa descomptats a la taxa de descompte (o d’actualització) considerada.

Ja hem vist en articles anteriors que el VAN és un mètode dinàmic de valoració de projectes d’inversió, és a dir, que incorpora la consideració del valor dels diners en el temps. Aquest mètode descompta, a la taxa d’actualització corresponent (k), la totalitat dels fluxos de caixa futurs i els compara amb la suma del desemborsament inicial.

El projecte resulta convenient quan el seva VAN és positiu. Quan el valor actual net del projecte d’inversió és positiu indica que el projecte és generador de riquesa. En base a aquest mètode la millor inversió serà aquella que presenti un major VAN a la taxa considerada (En anglès Net present value, NPV).

El mètode del VAN considera el valor dels diners en el temps.

El seu inconvenient més gran és que incorpora implícitament la hipòtesi de taxes de descompte fixes o constants. Es tracta d’una hipòtesi simplificadora que, atenent a la variabilitat dels tipus, difícilment es complirà en els mercats financers. Tot i això, el criteri del VAN es considera el criteri més indicat per a l’avaluació d’un projecte d’inversió.

Valor Actual Net. Càlcul

Matemàticament:

Que aplicat al nostre projecte (A):

Període
Projecte (A): 0 1 2 3
Flux de caixa -500 180 210 220
Flux de caixa descomptat (10%) -500 164 174 165

 

VAN al 10 % = -500 + 164 + 174 +165 = 2

(180 x (1+0’1)-1 = 164)

EL Valor Actual Net ha de expressar-se sempre referit a la taxa de descompte utilitzada per al seu càlcul.

Per tant, en el nostre exemple, direm que el VAN al 10% és de 2 sestercis. No té cap sentit econòmic dir que el VAN és de 2 sestercis.

Sota aquest criteri, es prioritzarà el projecte el VAN a la taxa d’actualització considerada sigui més gran.

Calculem ara el VAN del projecte considerant diverses taxes d’actualització. Per exemple:

 

Taxa VAN
4% 62,81
7% 31,23
10% 2,48
10’27% 0
13% -23,78
16% -47,82

 

Observem que segons sigui la taxa de descompte utilitzada, el VAN del projecte varia significativament, fins i tot, a partir de determinat punt, canvia de signe i passa a ser negatiu.

En el nostre exemple, mentre la taxa d’actualització es mantingui per sota del 10’27% el projecte generarà riquesa i, per tant, resultarà rendible.

No obstant això, si la taxa supera el 10’27% llavors el projecte presenta un VAN negatiu, és a dir, no resulta econòmicament rendible. Des d’un punt de vista merament econòmic, quan el VAN és negatiu, no resulta aconsellable la seva realització.

 

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 27 febrer de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email