Taxa de rendiment intern (TIR)

Taxa de Rendiment Intern

Taxa de Rendiment Intern

Taxa de Rendiment Intern o taxa interna de rendibilitat  (TIR) és la taxa d’actualització en la qual es produeix el punt d’inflexió (o canvi de signe) entre rendibilitat positiva i negativa.

O el que és el mateix, La taxa de rendiment intern TIR és la taxa d’actualització per a la qual s’obté un VAN nul.

És, per tant, la taxa de riquesa que genera el projecte. Dit d’altre forma, el projecte resulta econòmicament rendible sempre i quant el cost de capital considerat sigui inferior a la TIR.

La Taxa de Rendiment Intern o taxa interna de rendibilitat l’abreugem indistintament com a TIR o TRI. En anglès és Internal Rate of Return i el seu acrònim IRR.

Taxa de Rendiment Intern. Càlcul

Matemàticament es la taxa k que verifica:

Expressa la taxa de descompte que iguala el valor actualitzat dels fluxos de fons nets obtinguts d’un projecte amb la inversió realitzada per a la seva consecució.

En el nostre projecte (A) hem vist que aquesta taxa és del 10’27%.

 

Període
Projecte (A): 0 1 2 3
Flux de caixa -500 180 210 220
Flux de caixa descomptat (10%) -500 164 174 165

 

Taxa VAN
4% 62,81
7% 31,23
10% 2,48
10’27% 0
13% -23,78
16% -47,82

El projecte d’inversió és econòmicament rendible quan la TIR és major que el cost del capital invertit, és a dir, més gran que la taxa de descompte (o d’actualització) que hàgim considerat.

Sota aquest criteri, es prioritzarà el projecte la TIR sigui més gran.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 27 febrer de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email