Casos d’èxit

formiguesEntenem per casos d’èxit aquells que porten a una millor eficiència en la gestió empresarial.

La gestió empresarial a l’àrea econòmica financera es concreta en casos que afectin, o bé a les finances estructurals (inversions i finançament a llarg termini), o bé a les finances operatives (gestió dels actius i passius corrents).

Exemples en quant a les finances estructurals son:

Gestió d’actius no corrents.

Gestió de patrimoni net

Gestió de passius no corrents

En quant a les finances operatives:

Gestió d’actius corrents:

Existències

Clients

Tresoreria

Gestió de passius corrents:

Finançament bancari a curt termini

Gestió de proveïdors i creditors

Tot i que els casos analitzats a continuació s’han tractar de forma individualitzada, cal destacar que sovint formen part d’un pla global de millora de l’eficiència empresarial i, per això, és habitual la seva implementació més o menys conjunta.

En empreses en crisi és habitual el seu tractament dins d’un pla de reestructuració encaminat a la viabilitat empresarial.

Sigui quina sigui la situació de la seva empresa, no dubti en contactar-me i, conjuntament i sense compromís, analitzarem quins punts poden ser susceptibles d’una millora d’eficiència.

Moltes gràcies!

A continuació, i de forma resumida, es tracten com a exemple diferents casos de millora d’eficiència empresarial tutelats en els últims anys:

Finances estructurals:

Gestió d’actius no corrents.

L’anàlisi detallat dels actius no corrents va permetre determinar que alguns dels actius definits com “productius”, de fet, no s’utilitzaven més que de forma puntual i en operacions en les que el termini d’entrega no era una variable crítica. L’estudi de costos va permetre millorar l’eficiència empresarial mitjançant la venda d’aquests actius no productius i la subcontractació d’aquesta producció esporàdica.

Gestió de patrimoni net i passius no corrents

La definició d’una ràtio adequada entre capital i reserves va suposar l’enfortiment de la imatge de permanència que la companyia volia demostrar davant dels seus creditors financers. Va ajudar a desbloquejar la negociació de nou finançament aliè.

Finances operatives:

Gestió d’actius corrents:

Existències

L’estudi del total de referències comercialitzades i de les corresponents rotacions individualitzades permeté un correcte dimensionament dels fluxos de compra per tal de millorar l’aprofitament de l’espai i dels recursos financers disponibles. Va suposar la reducció de costos d’emmagatzematge i de costos financers. Simultàniament van millorar les rotacions i en conseqüència el rendiment empresarial.

Clients

La redacció d’un protocol d’actuació comercial que contemplés des del primer contacte amb el client fins al cobrament de la venda, va permetre reduir significativament el termini mig de cobrament, així com la reducció significativa de les incidències comercials.

Tresoreria

L’anàlisi de les necessitats reals de tresoreria va permetre reduir significativament el saldo mig disponible durant la major part de l’any i reduir conseqüentment les necessitats financeres de la companyia.

Gestió de passius corrents:

Finançament bancari a curt termini

A partir de l’estudi del cash flow es va poder orientar la renegociació de l’estructura i de les condicions de les diferents fons de finançament bancari. El resultat va ser una gestió financera més acurada que va repercutir en un estalvi financer significatiu i va permetre orientar la gestió del dia a dia empresarial a la consecució de marge, abans que a la consecució de tresoreria per fer front als pagaments. Així es va poder enfrontar i superar la crisi de liquidés en que la companyia estava immersa.

Gestió de proveïdors i creditors

L’estudi dels consums a realitzar durant els propers períodes va permetre definir un flux estable d’aprovisionament a partir del qual es van poder millorar les condicions amb els principals proveïdors de l’empresa.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *