Payback o periode de recuperació de la inversió (PRI)

Payback o periode de recuperació de la inversió (PRI)

El payback o periode de recuperació de la inversió (PRI) és un mètode estàtic de valoració d’inversions productives. Aquest criteri calcula el nombre de períodes necessaris perquè els fluxos de caixa acumulats igualin la inversió inicial. La seva utilització porta a seleccionar aquella inversió en que el període de recuperació és menor.

On:

Co = Quantia del desemborsament inicial

FCt = flux de caixa net del període t

P = període en què s’aconsegueix la recuperació de la inversió

Suposem que els fluxos estimats del projecte d’inversió (A) són:

Fluxos previstos projecte (A)

Llavors el període de retorn de la inversió és de 3 anys ja que és en el tercer any quan la suma dels fluxos de caixa generats pel projecte arriben a cobrir la suma de la inversió inicial.

Flux de caixa acumulat (A)

Sovint, per poder comparar diferents projectes, s’estableix una hipòtesi de linealitat dels fluxos de caixa del període. (Recordem que per convenció hem establert que els cobraments i pagaments d’un període són postpagables). En base a aquesta hipòtesi simplificadora acceptarem que els fluxos de caixa del període es produeixen linealment, “dia a dia”. Llavors, en el nostre exemple el payback és de 2 anys i 6 mesos.

Sota aquest criteri, es prioritzarà el projecte en que el període de recuperació de la inversió sigui menor.

Payback. Avantatges:

  • Es un càlcul molt senzill.

Payback.Inconvenients:

  • No considera els fluxos posteriors al moment de recuperació de la inversió inicial. Per exemple, si comparem el projecte anterior amb el projecte (B):

Flux de caixa projecte (B)

El criteri payback triarà el projecte (A) perquè la recuperació de la inversió es produeix abans. Prioritza les inversions líquides sobre les inversions rendibles.

  • No té en compte el diferent valor dels diners en el temps.
  • No té en compte el risc associat al temps. De fet sí incorpora una consideració mínima i molt bàsica del risc. Al prioritzar el projecte que recupera la inversió en menys temps està assumint un menor risc temporal.

Resulta vàlid com a criteri de selecció secundari.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 26 de gener de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email