Flux net de caixa total per unitat monetària compromesa.

Flux net de caixa total per unitat monetària compromesa

Valora el projecte en funció del valor relatiu dels cobraments generats al llarg de la vida de la inversió respecte de la suma de la inversió.

Atenent a aquest mètode es prioritza aquell que aporti una ràtio més gran.

Es calcula dividint la suma dels fluxos de caixa del projecte pel desemborsament inicial.

Formula

Sent n el nombre de períodes del projecte.

Que aplicat en el nostre projecte (A)

Flux Projecte A

Ratio projecte A

I, en el projecte (B)

Flux Projecte B

Ratio Projecte B

Es seleccionarà el projecte (B) ja que obté una raó de 2’22, sensiblement superior al 1’22 del projecte (A).

Destaquem que aquest criteri no té en compte el moment en què s’obtenen els diferents fluxos de caixa. Així, per exemple, els dos projectes (C) i (D) següents obtenen la mateixa raó i, en base a aquest criteri són indiferents:

Projectes C i D

Resulta vàlid com a criteri de selecció secundari.

 

Cordialment

Raimon

Última revisió: 1 de febrer de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email