Currently browsing category

Dirección Financiera PyMe

Taxa de Rendiment Intern

Taxa de rendiment intern (TIR)

Taxa de Rendiment Intern o taxa interna de rendibilitat  (TIR) és la taxa d’actualització en la qual es produeix el punt d’inflexió (o canvi de signe) entre rendibilitat positiva i negativa. O el que és el mateix, La taxa de rendiment intern TIR és la taxa d’actualització per a la …

Tasa de rendimiento interno

Tasa de rendimiento interno (TIR)

Tasa de Rendimiento Interno o tasa interna de rentabilidad (TIR) es la tasa de actualización en la que se produce el punto de inflexión (o cambio de signo) entre rentabilidad positiva y negativa. O lo que es lo mismo, La tasa de rendimiento interno (TIR) es la tasa de actualización …

Valor Actual Neto (VAN)

El método del Valor Actual Neto (VAN) mide la riqueza que aporta el proyecto valorado al momento inicial. El Valor Actual Neto es el valor presente de los flujos de caja futuros que generará el proyecto descontados a una misma tasa de descuento. Es el valor en el momento inicial …

Valor Actual Net (VAN)

El mètode del Valor Actual Net (VAN) mesura la riquesa que aporta el projecte valorat al moment inicial. El Valor Actual Net és el valor present dels fluxos de caixa futurs que generarà el projecte descomptats a una mateixa taxa de descompte. És el valor en el moment inicial de …

Payback descontado

Payback descontado o plazo de recuperación descontado.

El Payback descontado (discounted payback) es un método de valoración de proyectos de inversión que mejora el método del payback ya que incorpora la consideración del valor del dinero en el tiempo. En este método, antes de proceder al cálculo del periodo de recuperación, se descuentan los flujos netos de …

Payback descomptat

Payback descomptat o Termini de Recuperació descomptat.

El Payback descomptat (discounted payback) és un mètode de valoració de projectes d’inversió que millora el mètode de payback perquè incorpora la consideració del valor dels diners en el temps. En aquest mètode, abans de procedir al càlcul del període de recuperació, es descompten els fluxos nets de caixa de …

Métodos dinámicos de valoración

Son métodos dinámicos de valoración de proyectos de inversión productiva los que consideran el valor del dinero en el tiempo. En un método dinámico tiene mayor valor el importe nominal actual que el futuro. Para poder comparar flujos de caja de momentos de tiempo diferentes es necesario que primero los …

Mètodes dinàmics

Mètodes dinàmics de valoració

Són mètodes dinàmics de valoració de projectes d’inversió productiva els que consideren el valor dels diners en el temps. En un mètode dinàmic té més valor l’import nominal actual que el futur. Per poder comparar fluxos de caixa de moments de temps diferents cal que primer els referim a la …

Flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida.

El Flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida es un método estático de valoración de proyectos de inversión que valora el proyecto en función del valor relativo de los cobros generados a lo largo de la vida de la inversión respecto del monto de la inversión. Atendiendo a …

Flux net de caixa total per unitat monetària compromesa.

Valora el projecte en funció del valor relatiu dels cobraments generats al llarg de la vida de la inversió respecte de la suma de la inversió. Atenent a aquest mètode es prioritza aquell que aporti una ràtio més gran. Es calcula dividint la suma dels fluxos de caixa del projecte …

Payback o periode de recuperació de la inversió (PRI)

El payback o periode de recuperació de la inversió (PRI) és un mètode estàtic de valoració d’inversions productives. Aquest criteri calcula el nombre de períodes necessaris perquè els fluxos de caixa acumulats igualin la inversió inicial. La seva utilització porta a seleccionar aquella inversió en que el període de recuperació …

Payback o plazo de recuperación de la inversión (PRI)

El payback o plazo de recuperación de la inversión (PRI) es un método estático de valoración de inversiones productivas. Este criterio calcula el número de periodos necesarios para que los flujos de caja acumulados igualen la inversión inicial. Su utilización lleva a seleccionar aquella inversión cuyo plazo de recuperación es …

Valoración inversion productiva

La valoración de proyectos de inversión productiva.

Una inversión productiva es la adquisición de activos para destinarlos a la producción de bienes y servicios. Inicio con este artículo una serie para analizar cómo valorar un proyecto de inversión empresarial bajo los criterios de payback, VAN, TIR y TIRM según el índice incluido en la imagen adjunta. Inversión …

La valoració de projectes d’inversió productiva.

Una inversió productiva és l’adquisició d’actius per destinar-los a la producció de béns i serveis. Començo amb aquest article una sèrie per analitzar com valorar un projecte d’inversió empresarial sota els criteris de payback, VAN, TIR i TIRM segons l’índex inclòs en la imatge adjunta. Inversió productiva. Concepte. Entenem per …

Morositat. Algunes preguntes.

Quant temps fa que no actualitzem les dades de les fitxes dels nostres clients? És correcta l’adreça i telèfon que tenim anotats? Com va el negoci del nostre client? Està guanyant diners? Últimament, ha modificat significativament la periodicitat o el volum d’operacions amb nosaltres? Per què? Ha modificat recentment el …

El pressupost de balanç és important

El pressupost de balanç és important.

El pressupost de balanç és important, probablement més que no pas el de pèrdues i guanys. Tornem a estar en període de tancament de pressupostos per definir els objectius a assolir durant el 2017. Més o menys cada any per aquestes dates faig algun article parlant de planificar la activitat, …

El presupuesto de balance es importante.

El presupuesto de balance es importante.

El presupuesto de balance es importante, probablemente más que el de pérdidas y ganancias. Volvemos a estar en periodo de cierre de presupuestos para definir los objetivos a alcanzar durante 2017. Más o menos cada año por estas fechas hago algún artículo hablando de planificar la actividad, preparar los presupuestos, …

FINTECH. El ahorro tradicional hoy ya no es eficaz.

Las plataformas FINTECH que están apareciendo nos permiten obtener un mayor rendimiento de nuestros ahorros. La parte negativa es que nos obliga a ser inversores, es decir, a asumir el riesgo de pérdida. El ahorro tradicional hoy ya no es eficaz para cubrir necesidades futuras. Dice el diccionario de la …

El pressupost és…

El pressupost és una eina de gestió molt útil. Però només és una eina de gestió, no pas un objectiu en sí mateix. El pressupost no és un substitut de l’objectiu de l’empresa L’objectiu bàsic de l’empresa és l’obtenció d’un benefici suficient i periòdic que satisfaci tant a l’accionista com …