El pressupost de balanç és important.

El pressupost de balanç és importantEl pressupost de balanç és important, probablement més que no pas el de pèrdues i guanys.

Tornem a estar en període de tancament de pressupostos per definir els objectius a assolir durant el 2017.

Més o menys cada any per aquestes dates faig algun article parlant de planificar la activitat, preparar els pressupostos, etc. És, evidentment, la tasca que estem fent a les empreses durant aquests mesos. (O si més no, la que hauríem d’estar fent!).

L’article d’avui, en la mateixa línia de planificació, pretén destacar la importància de definir quina és la situació, és a dir, el balanç, a on pretenem arribar amb el pressupost de pèrdues i guanys que estem preparant.

Sovint dediquem moltes hores a la preparació i redacció del pressupost de pèrdues i guanys. Però molt poques a la redacció del pressupost de balanç de situació.

Sens dubte és una mala praxis, o si més no, una pràctica molt millorable.

Per què sempre ens oblidem del pressupost de balanç?

Per què ens conformem amb fer només el pressupost de pèrdues i guanys?

El pressupost de pèrdues i guanys és el primer pas i és el que ens ha d’anar guiant en el dia a dia, però “simplement” marca el camí que volem seguir per arribar a una determinada situació patrimonial (=balanç de situació).

Pressupost de balanç de situació. Pensem-hi.

L’objectiu de la planificació és intentar posicionar la nostra empresa en una millor situació per tal de poder obtenir un benefici suficient i periòdic.

Una millor situació suposa una situació d’equilibri més estable. Entenem per estable una situació que pot romandre en el temps. Una situació estable ens permet està millor preparats per qualsevol contingència que pugui succeir.

Per exemple:

  • Si disposem d’una correcta capitalització ens resultarà més fàcil aconseguir nou finançament aliè.
  • Si els nostres actius no corrents estan correctament dimensionats i són operatius serem més competitius.
  • Si tenim un fons de maniobra suficient podem enfrontar millor possibles morositats.
  • Si podem cobrir les nostres NOF bàsicament amb recursos a llarg termini, llavors en el curt termini tenim més capacitat per enfocar-nos en el guany abans que en la generació d’efectiu. Etc.

Així que resulta evident la necessitat de parar atenció també, o millor dit, especialment, a l’estructura patrimonial (balanç de situació) que entenem ens aportarà un millor equilibri.

Redacció del pressupost de balanç de situació.

De fet, probablement el desenvolupament correcte de la tasca de preparació dels pressupostos hauria de contemplar simultàniament tant el compte de pèrdues i guanys com el balanç. En canvi, habitualment preparem el compte de pèrdues i guanys i “busquem” quin es el balanç de situació que en resultarà. Aquesta manera de preparar els pressupostos porta a que el pressupost de balanç no hagi servit “per pensar l’empresa”, és només una conseqüència del compte de pèrdues i guanys i, sovint, inabastable i/o irreal.

Cal que parem atenció al volum de masses patrimonials d’actiu i passiu corrents que en resultarà. Per exemple, un període expansiu en vendes és segur que farà créixer significativament tant el saldo d’existències com el de clients, i el creixement del volum de proveïdors no serà suficient.

Per tant un període expansiu en vendes afectarà significativament les nostres NOF.

Hem previst el finançament que ens caldrà?

Sí, sovint la resposta és del tipus “Si mires el balanç final, el resultat obtingut és un nou finançament més que suficient.”

És cert, si mirem la situació final, probablement estem coberts. Però la situació final es produeix al final (perdó per l’obvietat). Per exemple, res ens garanteix que els venciments de drets i obligacions siguin els adequats. De fet habitualment el venciment d’obligacions (pagaments) es produeix abans que els dels drets (cobraments).

Quins son els nostres períodes de maduració?

Què diu l’estat del flux de tresoreria (o de cash flow)?

I si resulta que en el moment de màxima tensió de tresoreria a més es produeix la necessitat de finançar una nova inversió?

I si arriba el venciment d’un préstec important?

Si alguna cosa he après és que en Murphy sempre hi pots confiar!

En resum:

No podem oblidar el pressupost de balanç de situació.

No solament com a balanç de situació final, sinó també semestral o trimestral. Bé que mensualitzem el pressupost de pèrdues i guanys. Per què no fem igual amb el pressupost de balanç de situació?

Sens dubte ens permetrà una millor planificació de l’exercici futur.

I una millor planificació és segur que porta a una millor execució. Com va dir Eisenhower “Sempre he pensat que els plans són inútils, però la planificació indispensable.”

Cordialment

Raimon

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies

Darrera revisió: 21 de novembre 2016

Print Friendly, PDF & Email