Currently browsing category

Dirección Financiera PyMe

Destino beneficio empresarial

Destino del beneficio empresarial.

Supongo que estaremos todos de acuerdo en que el beneficio empresarial deben destinarse sólo a 3 fines: 1.- Reservas: se trata de capitalizar la compañía. Es decir, dotarla de un mayor volumen de fondos propios.  Además permite que los dividendos sean sostenibles (y, posiblemente, crecientes). 2.- Dividendos: se trata de …

Desti benefici empresarial

Destí del benefici empresarial.

Suposo que estarem tots d’acord que el benefici empresarial ha de destinar-se només a 3 finalitats: 1.- Reserves: es tracta de capitalitzar la companyia. És a dir, dotar-la d’un volum de fons propis més gran. A més permet que els dividends siguin sostenibles (i, possiblement, creixents). 2.- Dividends: es tracta …

Calcular bien la Rentabilidad Financiera

Calcular bien la Rentabilidad Financiera

El Return On Equity (ROE) o Rentabilidad Financiera evalúa el retorno que obtiene el accionista por los fondos aportados al patrimonio neto de la compañía. Matemáticamente se calcula como el cociente entre el beneficio neto del ejercicio y los fondos propios (o patrimonio neto) utilizados para la obtención de tal …

Calcular be la Rendibilitat Financera

Calcular bé la Rendibilitat Financera

  El Return On Equity (ROE) o Rendibilitat Financera avalua el retorn que obté l’accionista pels fons aportats al patrimoni net de la companyia. Matemàticament es calcula com el quocient entre el benefici net de l’exercici i els fons propis (o patrimoni net) utilitzats per a l’obtenció de tal resultat. …

PMM Financer

PMM financer. Anàlisi i reflexió

El PMM Financer és el període mitjà de maduració que realment ha de finançar l’empresa. És el període mitjà de maduració després de descomptar els dies de finançament oferts pels creditors comercials. Aquest article sorgeix d’un dubte plantejat per un alumne d’un curs on-line d’iniciació a les finances. Estudiant el …

PMM Financiero

PMM Financiero. Análisis y reflexión

El PMM Financiero es el periodo medio de maduración que realmente ha de financiar la empresa. Es el periodo medio de maduración después de descontar los días de financiación ofrecidos por los acreedores comerciales. Este artículo surge de una duda planteada por un alumno de un curso on-line de iniciación …

Ejemplo E

TIRM(): Cómo usar la función TIRM() de excel o MIRR (inglés)

TIRM(): Concepto En Tasa de rendimiento interno modificada (TIRM) vimos que La TIRM, o Tasa de rendimiento interno modificada, propone la definición de proyectos de inversión con 2 únicos flujos de caja. En el momento inicial los desembolsos. En el momento final los cobros. Recuperemos del mismo artículo el proyecto …

Projecte (E)

TIRM(): Com utilitzar la funció TIRM () d’excel o MIRR (anglès)

TIRM(): concepte. A Taxa de rendiment intern modificada (TIRM) vam veure que La TIRM, o Taxa de rendiment intern modificada, proposa la definició de projectes d’inversió amb 2 únics fluxos de caixa. En el moment inicial els desemborsaments. En el moment final els cobraments. Recuperem del mateix article el projecte …

TIR a Excel.JPG

La funció TIR o IRR (anglès).Taxa de Rendiment Intern.

La funció TIR permet calcular la Taxa de Rendiment Intern. La TIR és la taxa en la qual es verifica que el valor actualitzat dels fluxos futurs iguala l’import del pagament inicial. Funció TIR. Matemàticament: Sent “A” l’import del flux inicial; Cn cadascun dels fluxos futurs (positius o negatius) i …

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN: El VAN del projecte suma de dos (o més) projectes és igual a la suma del VAN d’aquests projectes. VAN al 8% Projecte (X) 20.136 Projecte (Y) 99.719 Projecte (X+Y) 119.855   VAN(x+y) = 119.855 VAN(x+y) = -200.000 + 10.000 x (1+0.08)-1 + 10.000 x (1+0.08)-2 + …

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN: El VAN del proyecto suma de dos (o más) proyectos es igual a la suma del VAN de dichos proyectos. VAN al 8% Proyecto (X) 20.136 Proyecto (Y) 99.719 Proyecto (X+Y) 119.855 VAN(x+y) = 119.855 VAN(x+y) = -200.000 + 10.000 x (1+0.08)-1 + 10.000 x (1+0.08)-2 + …

Inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR pot aparèixer en projectes on es produeix més d’un flux de tresoreria negatiu. La TIR es calcula mitjançant una equació de grau n. La regla dels signes de Descartes indica que una equació pot tenir tantes arrels reals positives com canvis de signe hagi en …

Inconsistencia TIR

La inconsistencia de la TIR

La inconsistencia de la TIR puede aparecer en proyectos donde se producen más de un flujo de tesorería negativo. La TIR se calcula mediante una ecuación de grado n. La regla de los signos de Descartes indica que una ecuación puede tener tantas raíces reales positivas como cambios de signo …

Interseccio de Fisher

Intersecció de Fisher

La Intersecció de Fisher és el punt de tall de dos perfils de VAN. Per comprendre millor el concepte definim primer la idea de “perfil del VAN” com la gràfica que representa el VAN d’un projecte considerant diferents taxes d’actualització. Suposem els següents projectes (R) i (S): Els seus perfils …

Interseccion de Fisher

Intersección de Fisher

La Intersección de Fisher es el punto de corte de dos perfiles de VAN. Para comprender mejor el concepto definamos primero la idea de “perfil del VAN” como la gráfica que representa el VAN de un proyecto considerando distintas tasas de actualización. Supongamos los siguientes proyectos (R) y (S): Cuyos …

Comparacio VAN TIR TIRM

Comparació VAN TIR i TIRM

En el decurs de la sèrie d’articles entorn dels mètodes de valoració d’inversions productives hem anat estudiant de manera individualitzada els diferents criteris de valoració. Vegem ara una breu comparació entre els mètodes de valoració dinàmics VAN, TIR i TIRM. El VAN (Valor Actual Net) indica la generació de riquesa …

Comparacion VAN TIR TIRM

Comparación VAN TIR TIRM

A lo largo de esta serie de artículos sobre los métodos de valoración de inversiones productivas hemos ido estudiando de manera individualizada los distintos criterios de valoración. Veamos ahora una breve comparación entre los métodos de valoración dinámicos VAN, TIR y TIRM. El VAN (Valor Actual Neto) indica la generación …

TIRM

Taxa de rendiment intern modificada (TIRM)

La TIRM, o Taxa de rendiment intern modificada, proposa la definició de projectes d’inversió amb 2 únics fluxos de caixa. En el moment inicial els desemborsaments. En el moment final els cobraments. L’inconvenient més gran que presenta el mètode de valoració de la TIR és que considera que els fluxos …

TIRM

TIRM o Tasa de rendimiento interno modificada

La TIRM, o Tasa de rendimiento interno modificada, propone la definición de proyectos de inversión con 2 únicos flujos de caja. En el momento inicial los desembolsos. En el momento final los cobros. El mayor inconveniente que presenta el método de valoración de la TIR es que considera que los …