Currently browsing category

Dictamen Pericial

Cláusula suelo ¿Cuánto me ha costado?

La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre las cláusulas suelos (aquí la Sentencia completa) obligará a más de uno a valorar cuál es el perjuicio que le ha supuesto la aplicación de dicha cláusula. ¿Cómo calcular el perjuicio? Para poder determinar la cuantía de este perjuicio, debemos …

Clàusula sòl. Què m'ha costat?

Clàusula sòl. Què m’ha costat?

La Sentència recent del Tribunal Superior de Justícia Europeu sobre les clàusules sòls (aquí la Sentència completa) obligarà a més d’un a valorar quin és el perjudici que li ha suposat l’aplicació d’aquesta clàusula. Com calcular el perjudici? Per poder determinar la quantia d’aquest perjudici, hem de calcular la diferència …

Anulación de la cláusula multidivisa

Multidivisa es MIFID Sin duda, la Sentencia del Supremo del pasado día 30 de junio ha servido para acabar de confirmar la tesis que veníamos defendiendo desde hace tiempo (en mayo de 2013, en abril de 2014 y en febrero de 2015) en cuanto que la hipoteca Multidivisa es un …

Préstec multidivisa. Repercussions de l’apreciació del franc suís.

Als préstecs multidivisa la recent apreciació del franc suís (CHF) els hi suposa un encariment molt significatiu. Aquest article pretén una aproximació a la situació econòmica en que es troben. (Pot trobar una aproximació al concepte d’aquest tipus de préstec a Què és un préstec multidivises?) (Leer el artículo en …

Préstamo multidivisa. Repercusiones de la apreciación del franco suizo.

A los préstamos multidivisa la reciente apreciación del franco suizo (CHF) les supone un encarecimiento muy significativo. Este artículo pretende una aproximación a la situación económica en que se encuentran. (Puede encontrar una aproximación al concepto de este tipo de préstamo en ¿Qué es un préstamo multidivisas?) (Llegir l’article en …

Una hipoteca multidivisa és un derivat financer.

(Leer el artículo en castellano) L’estructura de la major part dels préstecs [hipotecaris] multidivisa als quals he tingut accés és, sens dubte, la d’un derivat financer. És a dir la d’un producte financer complex subjecte a la llei del Mercat de Valors (Mifid). Un derivat financer és un producte financer …

Una hipoteca multidivisa es un derivado financiero

(Llegir l’article en català) La estructura de la mayoría de los préstamos [hipotecarios] multidivisa a los que he tenido acceso es, sin duda alguna, la de un derivado financiero. Es decir la de un producto financiero complejo sujeto a la ley del Mercado de Valores (Mifid). Un derivado financiero es …

Què és el perfil de risc de l’inversor ?

(Leer el artículo en castellano) L’expressió “perfil de risc de l’inversor” es refereix a la capacitat de l’inversor per assumir pèrdues. Rendibilitat i risc tenen una relació directa, a major rendibilitat correspon major risc. El perfil de l’inversor dependrà també de la tolerància al risc, és a dir, del grau …

Participacions preferents perpètues: un producte híbrid.

(Leer el artículo en castellano) Les participacions preferents són emissions sense venciment establert i de rendibilitat fixa subjecta a l’obtenció, en cada període, d’un benefici suficient per part de l’emissor. Tal com apunta la sentència de 15 de maig de 2013 del Jutjat de 1a Instància número 10 de Barcelona …

Redacció ¿Enganyosa? d’un contracte financer.

(Leer el artículo en castellano) Preparant una declaració com a perit he pensat que pot resultar interessant recollir al blog una de les idees que plasma el dictamen que en el seu dia es va aportar a la causa. Es tracta d’un contracte sobre un estructurat financer, és a dir, …

Redacción ¿engañosa? de un contrato financiero.

(Llegir l’article en català)  Preparando una declaración como perito he pensado que pudiera resultar interesante recoger en el blog una de las ideas que plasma el dictamen que en su día se aportó a la causa. Se trata de un contrato sobre un estructurado financiero, es decir, el cliente recibe …

Participaciones preferentes perpetuas: un producto híbrido.

(Llegir l’article en català)  Las participaciones preferentes son emisiones sin vencimiento establecido y de rentabilidad fija sujeta a la obtención, en cada periodo, de un beneficio suficiente por parte del emisor. Tal como apunta la sentencia de 15 de mayo de 2013 del Juzgado de 1ª Instancia número 10 de …

Quina gran setmana!

(Leer el artículo en castellano) Com Vostès ja saben, no acostumo a utilitzar aquest bloc per fer publicitat sobre el meu treball. I la veritat, no tinc intenció de canviar l’orientació del bloc. No obstant això, aquesta setmana permetin-me que faci trampa. Dilluns rebia una bona notícia en forma de …

¡Qué gran semana!

(Llegir l’article en català)  Como Ustedes ya saben, no acostumbro a utilizar este blog para hacer publicidad sobre mi trabajo. Y la verdad, no tengo intención de cambiar la orientación del blog. Sin embargo, esta semana permítanme que haga trampa. El lunes recibía una buena noticia en forma de sentencia …

Preferentes: La juez obliga a devolver más de 280.000.-€

(Llegir l’article en català) La juez obliga a devolver más de 280.000.-€ suscritos en participaciones preferentes por un cliente a lo largo de 2006. Hoy estoy de enhorabuena y qué mejor que compartir esa buena noticia en el blog que en su día inicié precisamente con la intención de compartir. …

Preferents: La jutge obliga a tornar més de 280.000. – €

(Leer el artículo en castellano) La jutge obliga a tornar més de 280.000. – € subscrits en participacions preferents per un client al llarg de 2006. Avui estic d’enhorabona i què millor que compartir aquesta bona notícia al bloc que en el seu dia vaig iniciar precisament amb la intenció …

Què és un préstec multidivises?

 (Leer el artículo en castellano) Es tracta d’un préstec realitzat en una moneda diferent de la de curs legal al país de contractació del préstec. Un préstec multidivisa és un préstec subscrit en una o diverses monedes estrangeres per possibilitar l’especulació tant pel que fa als diferents tipus d’interès com …

¿Qué es un préstamo multidivisas?

(Llegir l’article en català) Se trata de un préstamo realizado en una moneda distinta de la de curso legal en el país de contratación del préstamo. Un préstamo multidivisa es un préstamo suscrito en una o varias monedas extranjeras para posibilitar la especulación tanto en cuanto a los distintos tipos …

Rentabilidad anual vs rentabilidad acumulada.

(Llegir l’article en català) El artículo de hoy surge como reflexión de una forma de publicidad más o menos extendida en los contratos financieros que ofrecen altas “rentabilidades”. En concreto, en aquella publicidad que a menudo recogen los contratos de productos financieros en los que se asegura una “retribución al …

Rendibilitat anual vs rendibilitat acumulada.

 (Leer el artículo en castellano) L’article d’avui sorgeix com a reflexió d’una forma de publicitat més o menys estesa en els contractes financers que ofereixen altes “rendibilitats”. En concret, en aquella publicitat que sovint recullen els contractes de productes financers en què s’assegura una “retribució al final de la vida …