Una hipoteca multidivisa és un derivat financer.

(Leer el artículo en castellano)

L’estructura de la major part dels préstecs [hipotecaris] multidivisa als quals he tingut accés és, sens dubte, la d’un derivat financer. És a dir la d’un producte financer complex subjecte a la llei del Mercat de Valors (Mifid).

Un derivat financer és un producte financer el valor del qual es basa en el preu d’un altre actiu.

En un préstec multidivisa el preu és el tipus d’interès. Però el seu valor depèn en cada moment del preu de la divisa. Així, el seu valor deriva del de la divisa que està referenciat. Aquest és el motiu pel qual un préstec multidivisa més que un producte útil per a l’estalvi és un producte altament especulatiu.

Vegem a continuació un exemple numèric que ens permet apreciar la magnitud econòmica del problema d’especular amb divises respecte del mateix finançament obtingut mitjançant un préstec en euros.

Suposem una operació de les denominades “préstec multidivisa” signat en 1 de febrer de 2007 per un nominal de 1.635.820. – Francs suïssos (a la data equivalents a 1.000.000. – €). Període de vigència 120 trimestres (30 anys) que s’inicien l’1 de febrer de 2007 i arriben fins al 31 gener 2037.

El tipus d’interès es fixa en funció de la moneda en què estigui referenciat en cada moment el préstec. Quan estigui referenciada en divises, meritarà un interès equivalent a BBA LIBOR + 0’90%. Si està referenciat en euros meritarà EURIBOR 3M + 0’90%.

Per simplificar l’estudi suposem que des de la signatura en 1 de febrer de 2007 fins “avui”, 31 de gener de 2014, s’ha mantingut referenciat al franc suís (CHF) i valorem cada moviment en euros sobre la base del canvi de la divisa a la data.

Igualment calculem les quotes que haurien correspost al mateix préstec d’haver-se mantingut en tot moment referenciat a l’euro.

El gràfic comparatiu serà el següent:

Comparatiu hipoteca multidivisa

Comparatiu hipoteca multidivisa

És a dir, el préstec multidivisa referenciat en CHF ha suposat després de 7 anualitats i respecte del préstec en euros un estalvi de 27.713. – € en interessos (- 17%) i un sobrecost de 189.036. – € en amortització de capital (+ 160% !). Davant aquest sobrecost, l’estalviador llec espera que el capital pendent d’amortització a 31 de gener de 2014 sigui significativament inferior en el préstec multidivisa. I no és així.

En concret:

Multidivises capital pendent

Multidivises capital pendent

Després de 7 anualitats el préstec en multidivises no només no ha reduït el capital pendent d’amortització sinó que aquest, valorat en euros, s’ha incrementat. En haver-se mantingut en francs suïssos el valor pendent d’amortitzar s’ha incrementat fins 1.084.822. – €, una mica més del 8%.

Si el préstec s’hagués mantingut referenciat a euros el deute s’hauria reduït en 177.863. – €, és a dir, més del 17%.

Què ha passat?

Que a dia d’avui el prestatari en multidivises ha pagat 161.323. – € més del que hagués pagat pel préstec en euros i deu 262.685. – € més dels que deuria si hagués contractat el préstec en euros.

Ni més ni menys que el que era de preveure, la volatilitat del mercat de divises ha encarit enormement l’operació.

Vegem gràficament quina ha estat la fluctuació històrica del canvi euro / franc suís

Multidivisa. Canvi eur chf

Multidivisa. Canvi eur chf

L’aleatorietat del moviment de les divises fa absolutament desaconsellable participar en aquest mercat si el perfil és de estalviador i no d’inversor. El risc de tipus de canvi és molt elevat. Requereix disposar de temps per a la gestió de la divisa més oportuna en cada moment així com de capacitat econòmica i financera per absorbir les possibles pèrdues que tota especulació comporta.

Llevat que s’obtinguin rendes en francs suïssos, l’endeutament en aquesta divisa és tremendament perillós justament per la seva forta volatilitat respecte al EUR. Únicament podria tenir sentit com a operació altament especulativa i referida al curt termini.

 

Cordialment

Raimon

Perit Economista a ConPericia

Darrera revisió: 30 de març de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

 

Print Friendly, PDF & Email