Currently browsing tag

diagnòstic empresarial

Rotacions d’actiu. ImpDista

Recordem que per rotació entenem el temps que de mitjana es manté la unitat monetària invertida en una determinada massa patrimonial. És una mesura de l’eficiència en la gestió del patrimoni empresarial. Habitualment s’expressa en nombre de voltes per període (generalment un any). També pot expressar-se en dies. Per exemple, …

Viabilitat: Z d’Altman, un model predictiu

En l’article anterior fèiem una breu introducció conceptual al model d’Altman. Dèiem que es tracta d’un model predictiu de la supervivència empresarial Model que s’estructura al voltant de la quantificació d’algunes ràtios econòmic financeres. El model d’Altman, en 1996 va ser adaptat a la pime espanyola pel professor Oriol Amat. …

Z d’Altman: predicció empresarial

L’anomenada “Z d’Altman” és una combinació de ràtios predictives que s’ha demostrat útil per a determinar la probabilitat que determinada empresa tingui problemes de supervivència.  Sovint se l’ha anomenat de “distància a la fallida”. Podeu trobar una aproximació al seu càlcul i definició per exemple a “Cálculo de la Probabilidad …

Palanquejament: límits a l’endeutament

Quan el palanquejament és més gran que la unitat, des del punt de vista financer, resulta convenient endeutar-se. Aquesta afirmació, que en principi és correcte, ha d’entendre’s limitada dins d’una certa mesura d’endeutament. Pensem que si no existís aquest límit, potser arribaríem a l’absurd de reduir els fons propis a …

Rendiment, component de la rendibilitat financera:

Ja hem vist que la rendibilitat financera d’Impdista ha millorat espectacularment en el període analitzat, passant del 6’9 al 22’1 %. En els propers articles analitzarem la rendibilitat des del punt de vista dels seus components o factors. (Pot recordar com descompondre la rendibilitat a “La descomposición de la rentabilidad”). …

Rendibilitat financera: el seu càlcul correcte

Per rendibilitat financera entenem el retorn (o “premi”) que obté l’accionista per la seva aportació de fons. Per determinar-la relacionem benefici net i fons propis. (Leer el artículo en castellano) A La Rentabilidad Financiera (ROE). Concepto y cálculo hem vist una introducció al concepte i un breu exemple de càlcul …

El compte de resultats: Resum

On som? Hem destinat els tres articles anteriors a una aproximació a Impdista a través del seu compte de resultats. Hem vist que l’anàlisi del compte de resultats és l’estudi de l’eficàcia i eficiència en la gestió dels actius. És determinar com utilitza la Companyia seu actiu per a la …

Marge Brut. Una dada important del compte de resultats.

El marge brut és una dada important del compte de pèrdues i guanys que no es detalla en el formulari recollit pel nostre pla comptable. Recull el . Normalment s’expressa com a percentatge, llavors la fórmula de càlcul serà: (ingressos – despeses variables) / ingressos x 100. (Leer el artículo …

Etapes: Anàlisi, diagnòstic i tractament Per on anem?

Anàlisi, diagnòstic i tractament. Resumidament aquestes són les etapes que hem d’enfrontar per desenvolupar una gestió empresarial adequada. (Leer el artículo en castellano) Comentant els articles anteriors sobre el nostre cas Impdista (aquí les seves dades), un alumne em proposa que, abans de seguir incorporant matèria, faci un petit resum …

La qualitat del deute empresarial.

En principi entenem com millor qualitat com més llunyans hagin de produir-se els venciments. Encara que, com tot, aquesta afirmació s’ha de relativitzar a cada circumstància. (Leer el artículo en castellano) Probablement seria més cert dir: entendrem millor qualitat quan el deute financer tendeixi a presentar venciments més llunyans abans …

Independència financera.

En la necessària independència financera de l’empresa hem defensat des del punt de vista teòric o conceptual que l’empresa ha de disposar d’un component suficient de fons propis. (Leer el artículo en castellano) Recordem que l’expressió independència financera es refereix a la possibilitat que l’empresa sigui capaç de prendre les …

Passiu espontani vs passiu exprés.

Passiu espontani i passiu exprés són les masses patrimonials que componen el passiu corrent, el que vencerà en el curt termini. És a dir, serà exigible durant l’exercici en curs. L’article d’avui sorgeix per la necessitat d’aprofundir una mica més en els conceptes relatius al passiu corrent, la seva relació …

Capitalització i Endeutament: 2 Cares de la Moneda

Capitalització i endeutament són les 2 cares d’una mateixa moneda. (Leer el artículo en castellano)  El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç i compte de resultats en aquest link) Sovint es refereix també com a endeutament la ràtio finançament aliè / finançament propi. Aquesta …

NOF i Fons de maniobra: anàlisi gràfica

Les NOF (Necessitats Operatives de Fons) són els fons necessaris per finançar les operacions corrents de l’activitat empresarial. Es financen amb Fons de maniobra i amb crèdit (deute financer a curt termini). (Leer el artículo en castellano) El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç …

Diagnòstic empresarial: masses patrimonials

(Leer el artículo en castellano) El gràfic anterior mostra les principals masses patrimonials (així com la seva importància relativa sobre el total) de l’empresa ImpDista. Tenim les dades a Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç? Podeu trobar una aproximació teòrica al concepte de massa patrimonial, en les masses patrimonials d’actiu (infografia) …

Diagnòstic empresarial: l’estructura de l’actiu

(Leer el artículo en castellano) Iniciem el nostre diagnòstic empresarial amb l’anàlisi gràfica de les “grans” masses patrimonials que componen l’actiu. El seu propòsit és fer una primera aproximació a l’estructura d’actiu que presenta la companyia. A partir d’aquesta anàlisi podem determinar si la proporció entre actiu corrent i no …

Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç?

(Leer el artículo en castellano) Referit a la situació econòmica financera de la Companyia podem expressar la idea dient que consisteix a analitzar el balanç i el compte de resultats. Realitzat el diagnòstic s’ha de definir un tractament (estratègia) que condueixi a una situació més saludable (equilibrada). Si referim el …