La qualitat del deute empresarial.

Qualitat del deute és la proporció d’exigible a curt termini sobre l’exigible total de la companyia.

En principi entenem com millor qualitat com més llunyans hagin de produir-se els venciments. Encara que, com tot, aquesta afirmació s’ha de relativitzar a cada circumstància.

La qualitat del deute empresarial

La qualitat del deute empresarial

(Leer el artículo en castellano)

Probablement seria més cert dir: entendrem millor qualitat quan el deute financer tendeixi a presentar venciments més llunyans abans que en el curt termini. Aquesta segona afirmació pretén destacar la importància de distingir entre deute comercial (sense cost financer) i deute financer (amb cost financer).

Ja hem comentat que el passiu espontani possibilita una gestió més eficient que el passiu exprés. El passiu espontani es gestiona pràcticament sol en el sentit que el mateix cicle productiu genera liquiditat en termini.

És per aquest motiu que quan analitzem la qualitat del deute hauríem de tenir en compte aquesta circumstància i enfocar-nos millor en la qualitat del deute amb cost financer.

Com podem quantificar la qualitat del deute?

Mitjançant la ràtio (quocient):

Qualitat del deute = passiu corrent / passiu total

El millor valor seria 0 i el pitjor 1.

El valor 0 significaria una concentració absoluta (i impossible) de tots els venciments en el llarg termini. El valor 1 apuntaria que tots els venciments d’exigible han de produir-se en l’exercici en curs.

D’acord amb el comentat, convé també analitzar la ràtio de qualitat del deute amb cost financer que definirem:

Qualitat del deute amb cost financer = passiu corrent amb cost financer / exigible total amb cost financer

De nou l’objectiu seria la màxima concentració de venciments en el llarg termini i evitar venciments en l’exercici en curs (curt termini). Com més diferit sigui el venciment més senzilla serà la seva gestió, es disposarà de més temps per generar liquiditat suficient.

També hem de considerar si estem analitzant una petita empresa o una gran empresa. Les possibilitats de què disposa la gran empresa per a obtenir finançament a llarg termini (per exemple un emprèstit) són molt superiors a les de la petita empresa.

Igualment, la proporció esperada per a una empresa industrial no serà la mateixa que per a una comercial. En efecte, la primera possiblement requerirà una major inversió en actius no corrents i en conseqüència obtindrà més facilitats per finançar-se a llarg termini.

Quina és la situació a Impdista?

A la imatge que acompanya aquest article es resumeix la situació de Impdista pel que fa a anàlisi de la qualitat del deute. (Si ho desitja, disposa del balanç i el compte de resultats de Impdista, la companyia fictícia que serveix de base per a aquests articles, en Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç?)

La qualitat del deute ha millorat en tots els sentits. La proporció de passiu corrent sobre el total exigible s’ha reduït de 0,95 en 08, a 0’85 en 12. Aquesta millora es veu ampliada pel fet que el passiu comercial és proporcionalment també major en 12.

Igualment la qualitat del deute financer també ha millorat. En 12 es dóna una menor proporció del deute a curt termini. O dit d’una altra manera, els venciments s’han “traslladat” cap al llarg termini.

La qualitat del deute en 12 permet una millor gestió empresarial que la que permetia la qualitat del deute de Impdista en 8.

En resum:

L’evolució observada per la qualitat del deute ha estat cap a una millor situació financera. La situació en 12 és millor que la situació en 8. És més estable, més eficient.

Continuarà …

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 20 de novembre de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: Independència financera.

ImpDista, Article següent: Etapes: Anàlisi, diagnòstic i tractament Per on anem?

Print Friendly, PDF & Email