Passiu espontani vs passiu exprés.

Passiu espontani i passiu exprés són les masses patrimonials que componen el passiu corrent, el que vencerà en el curt termini. És a dir, serà exigible durant l’exercici en curs.

L’article d’avui sorgeix per la necessitat d’aprofundir una mica més en els conceptes relatius al passiu corrent, la seva relació amb les NOF i la seva repercussió en el cash flow del període.

 (Leer el artículo en castellano)

Passiu espontani vs passiu exprés

Passiu espontani vs passiu exprés

El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista i pretén fer especial èmfasi en la composició del passiu corrent (pot veure el seu balanç i compte de resultats en Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç?)

Des del punt de vista teòric ja ho hem tractat en Passiu Corrent o Passiu Circulant analitzant les masses patrimonials que el componen: passiu exprés i passiu espontani.

El passiu exprés és deute financer, ha de negociar expressament.

El seu venciment no té per què coincidir amb les necessitats del cicle productiu. Té cost financer explícit que, encara que pugui ser variable, es fixa a priori.

És passiu espontani (bàsicament) el deute comercial.

Presenta un component de “autogestió” molt elevat. Autogestió en el sentit que el seu volum i venciments s’adeqüen més o menys automàticament al propi cicle productiu. Quan el cicle econòmic és expansiu l’increment de les vendes porta a un increment dels aprovisionaments i, en conseqüència, del volum de finançament obtingut de proveïdors. Hem de tenir en compte que si l’empresa paga a 30 dies, en expansió durant aquests 30 dies s’aprovisiona de més volum que quan el cicle econòmic és de recessió. És també autogestió en el sentit que el funcionament normal del procés productiu (assumint que les vendes aporten com a mínim un marge nul) ha de generar automàticament els recursos líquids necessaris per a atendre els venciments d’aquest passiu.

És per això que en l’article sobre Impdista destinat a l’anàlisi de les NOF i el FM vam veure que el passiu espontani, com a finançament espontani, es descompta de l’actiu corrent per determinar les necessitats operatives de fons de la Companyia.

Així, el volum més gran de passiu espontani suposa una reducció de les NOF.

En el període 08-12, Impdista ha incrementat significativament la importància relativa del passiu espontani en la composició del passiu corrent passant del 29 al 63% (del 21% al 29% considerant el finançament total)

És això bo?

En principi sí.

Denota una menor dependència del finançament exprés (ja sigui a llarg o a curt). Dependre en menor mesura del finançament exprés suposa una millor força negociadora. Tant pel que fa al a propi deute comercial com al deute financer.

Si a més, com és el cas, s’ha incrementat significativament el patrimoni net (de 24 a 45%), s’arriba a una independència financera més gran (concepte que analitzarem en el següent article d’aquesta sèrie).

El fet que en el passiu corrent s’incrementi la proporció de passiu espontani permet una gestió més eficient en la mesura que aquest es regula automàticament respecte del cicle econòmic empresarial. Podem concentrar els nostres esforços en altres punts, aquest es “gestiona sol”

L’increment relatiu del passiu espontani redueix les necessitats operatives de fons de curt termini i en conseqüència permet una gestió més orientada al marge abans que l’efectiu (idea que ja hem analitzat en cash is king).

En resum:

També des de la perspectiva del passiu corrent podem analitzar la dependència empresarial del finançament exprés per a la cobertura de les NOF.

Reduir les NOF mitjançant una ampliació del passiu espontani permet una major eficiència empresarial perquè facilita les decisions basades en el marge abans que les decisions basades en la generació de caixa.

Continuarà …

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 4 de novembre de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior:  Capitalització i Endeutament: 2 Cares de la Moneda

ImpDista, Article següent: Independència financera.

Print Friendly, PDF & Email