Les despeses fixes del negoci.

Són despeses fixes del negoci aquelles que no depenen directament de la xifra de negoci de la companyia. Cal afrontar-los amb independència del nivell d’activitat.

(Leer el artículo en castellano)

Despeses fixes del negoci

Despeses fixes del negoci

A l’entrada Contabilidad analítica. Clasificación de costes pot trobar una aproximació al concepte de costos variables i fixos. Però atenció, cost i despesa no són sinònims.

A l’entrada anterior vam veure que el Marge Brut, (que analitza despeses variables), s’ha mantingut constant en el temps. Consideràvem el fet com una bona dada ja que en el període analitzat (08 a 12) l’economia s’ha vist afectada per una gran i profunda crisi. I tot i la crisi, Impdista ha aconseguit mantenir el seu marge brut pràcticament inalterat.

Què ha passat amb les despeses fixes de Impdista?

El format oficial del compte de Pèrdues i Guanys no aporta informació detallada. És per això que hem d’assumir la hipòtesi que el comportament de partides com ara despeses de personal i “altres despeses d’explotació” s’assemblen més a una despesa fiva que a una despesa variable. Disposar de millor informació permetrà una millor anàlisi. En qualsevol cas, la hipòtesi anterior ens permet avançar en el mètode que és el que es pretén amb aquest article.

Tant les despeses de personal com les altres despeses d’explotació i les d’amortització s’han reduït significativament al llarg del període analitzat. En concret un 7, un 28 i un 34 % respectivament.

Sens dubte aquesta reducció es deu a una reducció de l’estructura operativa del negoci:

  • S’ha reduït la massa laboral (7 %), ja sigui mitjançant la reducció de personal o mitjançant la reducció dels salaris (o un mix de tots dos).
  • S’han reduït les despeses “normals” de funcionament (28 %). Recordem que formen part de la partida “altres despeses d’explotació” despeses com ara despeses de R + D, arrendaments, reparacions, serveis professionals, transports, subministraments, etc.
  • S’han reduït les despeses d’amortització (34 %). De nou senyal evident d’una reducció d’estructura. Reducció que (com ja hem comentat) pot ser deguda a una reducció efectiva d’actius o a una no renovació dels mateixos. (No renovar actius porta a una pèrdua de capacitat productiva i en conseqüència a una reducció d’estructura).

Què s’ha aconseguit reduint les despeses fixes?

La reducció dràstica de despeses fixes ha fet que la importància relativa de les mateixes respecte de la xifra de vendes es mantingués constant pel que fa a les despeses de personal i es reduís en les altres partides.

Com a conseqüència de tot això, i malgrat que les vendes s’han reduït un 7%, el resultat, no només no s’ha reduït sinó que, ha augmentat pràcticament un 50%.

Tal increment del resultat és bo?

Des d’un punt de vista estrictament econòmic i, per tant, enfocat a la maximització del resultat, hem d’acceptar que sí, la situació en 12 és millor que la situació a 08. (En l’anàlisi econòmic financer no podem assegurar si alguna cosa és bona o dolent sinó si és millor o pitjor respecte de la situació amb què es compara).

Evidentment, des d’altres perspectives potser aquesta resposta no pugui ser tan contundent. Per exemple, a primera vista podria dir-se que la reducció de despeses fixes observada ha portat a un major resultat sobre vendes. Millora que sembla apuntar una major eficiència en la utilització dels recursos. Però És certa la millora d’eficiència? Potser el que s’ha fet és únicament “esprémer” els recursos disponibles i possiblement esgotar o deteriorar fent impossible el manteniment de la capacitat productiva per als successius exercicis. Es tractaria llavors d’una situació no sostenible i, en aquest sentit, desequilibrant.

En resum:

La reestructuració de la capacitat productiva ha portat a una reducció dràstica de les despeses fixes del negoci que ha suposat la consecució d’un resultat econòmic significativament més gran.

Continuarà …

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 16 de desembre de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: Marge Brut. Una dada important del compte de resultats. 

ImpDista, Article següent: El compte de resultats: Resum

Print Friendly, PDF & Email