Etapes: Anàlisi, diagnòstic i tractament Per on anem?

Anàlisi, diagnòstic i tractament. Resumidament aquestes són les etapes que hem d’enfrontar per desenvolupar una gestió empresarial adequada.

Anàlisi, diagnòstic i tractament Per on anem?

Anàlisi, diagnòstic i tractament Per on anem?

(Leer el artículo en castellano)

Comentant els articles anteriors sobre el nostre cas Impdista (aquí les seves dades), un alumne em proposa que, abans de seguir incorporant matèria, faci un petit resum i expliqui on som i cap a on anem.

Anàlisi Què tenim fins ara?

Sabem que Impdista manté una estructura d’actiu representativa d’activitat comercial. No sembla que destinin recursos a inversions no estratègiques. Els seus actius es concentren bàsicament en existències (50 %) i realitzable (34 %). Al fons de maniobra en 12 (43 %) assoleix gairebé la meitat del seu actiu corrent. Probablement la cobertura de les seves necessitats operatives de fons requeririen una millor cobertura des de la partida de proveïdors (ampliar termini de pagament) però hem d’acceptar que la situació és més que correcta.

Ha observat una evolució estabilitzadora.

S’ha capitalitzat fins a aconseguir un 45 %.

El seu endeutament s’ha reduït del 76 al 55 %. I pràcticament la meitat és passiu comercial (53 %), 32 % és deute financer a curt termini i 15 % a llarg.

Així que en 12 Impdista està en una situació financera més estable que la que mantenia en 08.

Si considerem que és una empresa comercial hem d’acceptar que el finançament aliè aconseguit és de qualitat. Hem de tenir present que en una comercial, per definició, els actius no corrents són proporcionalment molt reduïts. Per tant, difícilment es disposarà de garanties suficients per a la contractació de deute a llarg termini. I això dificulta enormement l’obtenció de finançament aliè a llarg termini.

En els articles anteriors hem iniciat una anàlisi que podríem anomenar vertical o compartimentat en el sentit que ens hem centrat únicament en una de les estructures del balanç, ja fos d’inversió (actiu) o de finançament (patrimoni net i passiu).

De fet ens hem centrat més en l’anàlisi del finançament que en el de la inversió.

Per què?

Perquè per poder realitzar un correcte estudi de la inversió cal també una anàlisi del compte de resultats.

Què ve a continuació?

Seguint amb aquest mètode, destinarem algun article a l’anàlisi de les partides integrants del compte de resultats. D’aquesta manera podrem fer-nos una idea de com genera l’excedent la Companyia.

El compte de resultats explica com s’està gestionat la inversió realitzada i permet determinar el seu rendiment.

Haurem d’analitzar els seus marges, les seves despeses d’estructura, etc.

L’anàlisi del compte de resultats ens dotarà de perspectiva pel que fa a l’explotació del negoci. Quan disposem de tal perspectiva podrem escometre l’estudi de la situació empresarial en el seu conjunt. En ell analitzarem noves ràtios com ara la ràtio de garantia o solvència. També el període mitjà de maduració que ens orientarà al voltant dels terminis d’aprovisionament i vendes o als de cobrament de clients i pagament a proveïdors.

Després el diagnòstic i l’estratègia.

Quan tinguem fet aquesta anàlisi, el diagnòstic sorgirà sol. Serà el moment de determinar les capacitats de la companyia i, a partir d’elles, proposar una estratègia encaminada cap a un futur millor (més estable, més eficient, etc.).

Estratègia que podrem recollir en un pressupost i controlar mitjançant els indicadors que determinem com més adequats.

I d’aquests temes és del que tractarem en successius articles.

Continuarà …

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 24 de novembre de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: La qualitat del deute empresarial.

ImpDista, Article següent: El compte de resultats. La seva anàlisi.

Print Friendly, PDF & Email