NOF i Fons de maniobra: anàlisi gràfica

03_Impdista_NOFiFM

NOF i Fons de maniobra: anàlisi gràfica

Les NOF (Necessitats Operatives de Fons) són els fons necessaris per finançar les operacions corrents de l’activitat empresarial. Es financen amb Fons de maniobra i amb crèdit (deute financer a curt termini).

(Leer el artículo en castellano)

El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç i compte de resultats aquí).

Les NOF es refereixen a aquells fons que no són generats per la pròpia activitat però si necessaris per al funcionament de la Companyia . És a dir, es fa necessari proveir expressament el finançament necessari. Òbviament es tracta de finançament expressa, la seva optimització suposaria obtenir-la a un cost mínim i a un venciment el més dilatat possible.

Quina és la situació de les NOF i el FM en Impdista?

Mentre que en 08 les NOF es cobrien majoritàriament amb recursos financers a curt termini, en 12 la situació ha millorat substancialment. Com a conseqüència de la major capitalització de la Companyia i de l’increment del passiu no corrent, les NOF es cobreixen majoritàriament amb recursos a llarg termini. Òbviament una situació molt més confortable.

En 08 el reduït fons de maniobra obligava a una gestió empresarial orientada a l’obtenció de la liquiditat necessària (cash is King). En 12, la major cobertura obtinguda redunda en una millor liquiditat que possibilita una gestió més orientada a la consecució de benefici. L’evolució observada en el període ha portat a una millor situació en el sentit que millora l’estabilitat patrimonial. Facilita la supervivència.

En resum les NOF del negoci, com a conseqüència del increment del fons de maniobra, es cobreixen d’una manera més estable en l’exercici 12, que al 08. Si en 08 s’obtenien bàsicament de finançament a curt termini, en el 12 la major capitalització de la companyia i l’increment de finançament aliè a llarg termini possibiliten una gestió empresarial més eficient.

Continuarà …

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 17 d’octubre de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: Diagnòstic empresarial: masses patrimonials

ImpDista, Article següent:: Capitalització i Endeutament: 2 Cares de la Moneda

Print Friendly, PDF & Email