Marge Brut. Una dada important del compte de resultats.

El marge brut és una dada important del compte de pèrdues i guanys que no es detalla en el formulari recollit pel nostre pla comptable. Recull el valor de les vendes netes un cop descomptades les despeses variables necessàries per l’obtenció d’aquelles . Normalment s’expressa com a percentatge, llavors la fórmula de càlcul serà: (ingressos – despeses variables) / ingressos x 100.

(Leer el artículo en castellano)

Marge brut estable. Això és bo?

Marge brut estable. Això és bo?

I tot i ser una referència important per determinar la salut de l’empresa, el nostre pla comptable no el recull en el format del compte de pèrdues i guanys.

Seguim ara amb l’aproximació a la situació de Impdista des de l’estudi del compte de pèrdues i guanys (pot consultar-lo aquí). Avui ens concentrarem en l’anàlisi del marge brut obtingut en els 2 períodes de referència.

Quin ha estat el marge brut obtingut per Impdista?

Si acceptem que l’única despesa variable a Impdista és la d’aprovisionaments, llavors el marge brut gaire bé s’ha mantingut constant.

En efecte, a l’any 08 era de 34’42 % i al 12 és de 35’04 %.

Algú opinarà que una variació del 0’46 %  és suficient com per a ser considerada.

…Com tot en aquesta vida, òbviament això també és opinable.

La meva opinió es que es tracta d’una variació tan minsa que pot ser deguda a múltiples raons pràcticament incontrolables. Per exemple que a l’any 08 hi hagués una petita minva o que en 12 algun proveïdor hagi fet una mínima promoció.

En tant que incontrolables m’estimo més considerar-les fruit del atzar, per tant, uns cops juguen a favor i uns altres en contra. I tendeixen a anul·lar-se en el temps. Potser, si tinguéssim més informació, podríem qualificar la importància d’aquesta variació. Potser llavors opinaríem diferent.

De moment,  acceptarem que el marge s’ha mantingut estable en el temps i que la seva mínima variació s’explica més per situacions impredictibles que per causes imputables a la gestió

Marge brut estable. Això és bo?

Sí, en el període analitzat entenc que sí.

De 2008 a 2012 hi hagut un veritable dalt a baix empresarial conseqüència de la crisi econòmica. Això ha suposat que sovint les empreses, per tal de sobreviure, hagin hagut de renunciar a marge (i a rotació) abaixant els preus. O el que és el mateix, no repercutint els increments de costos suportats, entre altres els del propi aprovisionament.

I tot i aquest dalt a baix, resulta que Impdista ha estat capaç de mantenir el marge brut obtingut en les seves vendes. Per tant, sí, és un bon símptoma. Sembla indicar que té un bon producte i un bon servei i que la seva clientela el valora i li és fidel.

Probablement si estiguéssim analitzant el període 02-08 diríem que el manteniment dels marges no era un bon símptoma. En aquella època vendre era molt fàcil, i havia demanda per tota oferta, i gaire bé al preu que fos. Llavors, si es manteníem els marges era indici de que estàvem o perdent quota o en un mercat molt agressiu, o alguna cosa similar.

En resum:

Impdista, tot i la crisi, ha mantingut estable el seu marge brut. Fet que considerem positiu perquè significa que té la capacitat de repercutir via preu final els increments de costos d’aprovisionament que suporta.

Continuarà…

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 9 de desembre de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: El compte de resultats. La seva anàlisi.

ImpDista, Article següent: Les despeses fixes del negoci.

Print Friendly, PDF & Email