Viabilitat: Z d’Altman, un model predictiu

En l’article anterior fèiem una breu introducció conceptual al model d’Altman. Dèiem que es tracta d’un model predictiu de la supervivència empresarial Model que s’estructura al voltant de la quantificació d’algunes ràtios econòmic financeres. El model d’Altman, en 1996 va ser adaptat a la pime espanyola pel professor Oriol Amat.

Z = -4.2 + 1.35 (Actiu circulant / Deutes a curt termini) + 6.5 (Fons propis / Deutes) + 7 x (Benefici net / Actiu) + 5 x (Benefici net / Capitals propis)

Z d'Altman, un model predictiu

Z d’Altman, un model predictiu

Si apliquem a Impdista el model proposat pel professor Oriol Amat:

Obtenim un resultat de 5’5 per a l’exercici 12 i -0’1 al 08. (Les dades de Impdista aquí)

Recordem que un valor negatiu indica viabilitat compromesa i un valor positiu s’interpreta com “facilitat” pel que fa a supervivència.

Sens dubte estem en una empresa que no ofereix dubtes quant a la seva viabilitat.

En 08 estava en una situació lleugerament compromesa, però ha solucionat els problemes i en 12 aparentment la seva viabilitat no ha de trobar dificultats.

… Però la Z d’Altman no és més que una observació més. Ja sabíem que Impdista ha millorat en el període, el model ve a confirmar les observacions prèvies.

Viabilitat: desglossament

Per exemple, la ràtio – Actiu circulant / Deutes a curt termini – ha crescut en el període de 1’19 a 1’93.

I la ràtio – Actiu circulant / Deutes a curt termini – és l’expressió de la liquiditat. Ha millorat ostensiblement. En 12 Impdista té més facilitat per generar liquiditat amb la qual atendre les seves obligacions de curt termini.

Igualment, – Fons propis / Deutes – és l’expressió de la ràtio de garantia de la companyia. Ha passat de 0’32 a 0’83. En 12, la major capitalització de la Companyia, permet una millor cobertura de les obligacions amb tercers.

Benefici net / Actiu – és una aproximació al rendiment de l’actiu que ha millorat també des de 2% a 8%. I ja sabem que, per a aquesta ràtio, el 2% és un valor excessivament reduït. Acostumem a dir que un valor d’aquesta ràtio inferior al 3% és indicatiu d’una situació problemàtica.

Finalment, – Benefici net / Capitals propis – mesura la rendibilitat financera, i ha crescut de 6’9% a 22’1%. Sens dubte una molt bona rendibilitat.

Viabilitat: resum

En resum, cadascuna de les ràtios components del model són per si mateixes orientatives del [bon] funcionament de la Companyia.

L’aportació del model és, òbviament, que proposa una ponderació el resultat és fàcilment interpretable. Si el resultat és positiu, l’empresa va bé i si és negatiu va malament.

  • Com més positiu, millor viabilitat
  • Com més negatiu pitjor viabilitat

Vistes les ràtios de forma individualitzada, potser haurem de concloure que el model premia la reducció de riscos financers.

  • D’una banda, a menor deute a curt termini millor comportament del model (Actiu circulant / Deutes a curt termini = liquiditat).
  • D’altra, a major capitalització (= solvència) millor comportament del model.

… Encara que també és cert que en incorporar el benefici net tant respecte del volum total d’actius com respecte dels fons propis, està incorporant també una certa apreciació del palanquejament financer, és a dir, precisament de l’assumpció del risc financer.

En qualsevol cas, com sempre, el mesurament d’una determinada variable, en aquest cas la Z d’Altman, ha d’interpretar-se únicament com una mesura addicional (una més), mai com “LA” mesura.

Un analista de tenir en compte multitud de dades (mesures) abans d’emetre una opinió.

Salutacions

Raimon

Darrera revisió: 28 abr 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: Z d’Altman: predicció empresarial

ImpDista, Article següent: Rotacions d’actiu. ImpDista

Print Friendly, PDF & Email