No són sinònims.

No són sinònims.

No són sinònims.

(Leer el artículo en castellano)

En la nostra aproximació al departament financer i a la terminologia específica utilitzada en l’àmbit de la gestió econòmic financera de l’empresa és necessari recalcar alguns conceptes que en el llenguatge col·loquial sovint s’utilitzen d’una forma incorrecta.

Ingrés

Ingrés és l’import de la venda dels béns o serveis produïts per l’empresa.

El Pla General de Comptabilitat defineix ingressos com: “increments en el patrimoni net de l’empresa durant l’exercici, ja sigui en forma d’entrades o augments en el valor dels actius, o de disminució dels passius, sempre que no tinguin el seu origen en aportacions, monetàries o no, dels socis o propietaris.”

Són per tant finançament generat pel negoci.

No hem de confondre ingrés amb cobrament. Per exemple, en el nostre compte corrent no realitzem ingressos, únicament dipòsits.

Cobrament

Cobrament fa referència al flux de tresoreria que percep l’empresa a canvi del bé o servei venut. Les dates d’ingrés i cobrament no tenen per què coincidir en el temps.

Ingrés no és sinònim de cobrament!

L’ingrés es recull en el compte de resultats. El cobrament en el compte de tresoreria.

Despesa

Despesa és l’import de la compra dels béns o serveis consumits en el període.

El Pla General de Comptabilitat els defineix com: “decrements en el patrimoni net de l’empresa durant l’exercici, ja sigui en forma de sortides o disminucions en el valor dels actius, o de reconeixement o augment del valor dels passius, sempre que no tinguin el seu origen en distribucions, monetàries o no, als socis o propietaris, en la seva condició de tals.”

No hem de confondre despesa amb cost ni amb pagament.

Pagament

Pagament és el flux de tresoreria que satisfà el deute al proveïdor.

Despesa no és sinònim de pagament!

La despesa es recull en el compte de resultats. El pagament en el compte de tresoreria.

Cost

Cost és la quantitat de diners equivalents als béns o serveis que es consumeixen en l’empresa en un determinat procés de producció.

Els costos s’incorporen als actius, (inventaris, maquinària, etc), és a dir apareixen en el balanç de situació, i seran consumits o gastats en el futur incorporant-se com a despesa al compte de resultats.

Així, una despesa no és més que un cost vençut, o si ho prefereixen, d’una inversió consumida.

Cost no és sinònim de despesa!

Cordialment

Raimon

Última revisió: 12 de novembre de 2012

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.
Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email