Currently browsing category

Gestión empresarial

Euríbor vs tipus d’interès a Espanya

Aquest article pretén ser una reflexió entorn del diferencial aplicat sobre l’Euríbor per a la determinació del tipus d’interès a què es contracta un préstec. L’objectiu de la reflexió és possibilitar una millora en la negociació d’aquestes operacions (préstecs) i reduir els seus costos financers. L’euríbor es defineix com el …

Euríbor vs tipos de interés en España

Este artículo pretende ser una reflexión en torno al diferencial aplicado sobre el Euríbor para la determinación del tipo de interés a que se contrata un préstamo. El objetivo de la reflexión es posibilitar una mejora en la negociación de tales operaciones (préstamos) y reducir sus costes financieros. El Euríbor …

Clients Per què ens abandonen?

Una reflexió sobre la fidelitat que mereixem dels nostres clients Sempre s’ha dit que és més econòmic mantenir un client que aconseguir un de nou. És absolutament cert Indubtablement! Per què llavors veiem tan sovint com els nostres clients ens abandonen? En els temps que estem vivint, al meu entendre …

Clientes ¿Por qué nos abandonan?

Una reflexión sobre la fidelidad que merecemos de nuestros clientes. Siempre se ha dicho que es más barato mantener un cliente que conseguir uno nuevo. Es absolutamente cierto ¡Sin duda! ¿Por qué entonces vemos tan a menudo como nuestros clientes nos abandonan? En los tiempos que estamos viviendo, en mi opinión …

Gestió de caixa = Gestió empresarial eficient

En el curt termini (el dia a dia) la gestió crítica és la gestió de caixa. El resultat serà la conseqüència. Millor gestió de caixa durà a millor resultat. En anteriors ocasions ja ens hem referit al fet que en el curt termini l’efectiu és el rei (cash is King). …

Gestión de caja = Gestión empresarial eficiente

En el corto plazo (el día a día) la gestión crítica es la gestión de caja. El resultado será la consecuencia. Mejor gestión de caja llevará a mejor resultado. En anteriores ocasiones ya nos hemos referido a que en el corto plazo el efectivo es el rey (cash is King). …

Salari del Emprenedor. Cal posar preu a les hores!

El salari del emprenedor és una partida que sovint no es considera en l’estructura de costos del negoci. I és crític que es tingui en compte. Cal determinar correctament l’excedent que genera l’activitat! La justificació normalment és del tipus: “Home, ara estic tirant endavant un nou projecte. El que he …

Empresas de alto crecimiento y empresas gacela

Empresas de alto crecimiento y empresas gacela

Las empresas de alto crecimiento se pueden definir tanto en términos de empleo (número de empleados) como en términos de volumen de negocios. Empresas de alto crecimiento. Definición Eurostat-OCDE Eurostat-OCDE en su “Manual on Business Demography Statistics” publicado en enero de 2008 propone que se defina empresa de alto crecimiento …

Sóc un expert, no necessito anglicismes.

Un expert que no utilitza anglicismes ni tecnicismes complicats sembla que no és un expert. Disculpin, No hi estic d’acord! L’article d’avui sorgeix davant d’una situació que cada vegada es repeteix més i que entenc que és absurda. El raonament que s’està estenent és “Si algú no utilitza anglicismes no sap …

Recursos humanos NO. Personas SI.

Recursos humanos es una denominación ya obsoleta. ¿Qué sentido tiene, en pleno siglo XXI, considerar un trabajador básicamente como un “recurso”? Actualmente en las empresas un trabajador es mucho más que un recurso. Las personas son sin duda el mejor activo de que disponen las empresas. Recursos humanos. Historia Si …

Recursos humans NO. Persones SI.

Recursos humans és una denominació ja obsoleta. Quin sentit té, en ple segle XXI, considerar un treballador bàsicament com un “recurs”? Actualment a les empreses un treballador és molt més que un recurs. Les persones són se’ns dubte el millor actiu de que disposen les empreses. Recursos humans. Història Si …

¿Préstamo? Cómo obtenerlo.

¿Cómo obtener un préstamo? Si somos merecedores de financiación ajena conseguirlo es fácil. No resulta fácil cuando nuestro negocio no es rentable. Entonces nadie querrá dejarnos dinero. Sencillamente porque no es negocio. Si somos sinceros, nosotros mismos tampoco dejaríamos dinero a un negocio como el nuestro. En el artículo “No …

Préstec? Com obtenir-lo.

Com obtenir un préstec? Si som mereixedors de finançament aliè aconseguir-lo és fàcil. No resulta fàcil quan el nostre negoci no és rendible. Llavors ningú voldrà deixar-nos diners. Senzillament perquè no és negoci. Si som sincers. nosaltres mateixos tampoc deixaríem diners a un negoci com el nostre. En l’article “No …

Morositat per vacances.

Diu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que (art 2.d) “D) Termini de pagament, es referirà a tots els dies naturals de l’any, i seran nuls i es tindran per no posats els pactes que …

Morosidad por vacaciones.

Dice la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que (art 2.d) “d) Plazo de pago, se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos …

Ràtio cobertura del servei del deute

En l’article anterior definíem el servei del deute com el total de pagaments a realitzar en un període conseqüència d’aquest deute (interessos + amortització). Ens interessa ara definir quines referències poden ser vàlides per avaluar l’equilibri empresarial. Com sempre, entenent equilibri en el sentit de situació estable, amb possibilitat de …