Gestió de caixa = Gestió empresarial eficient

En el curt termini (el dia a dia) la gestió crítica és la gestió de caixa.

El resultat serà la conseqüència. Millor gestió de caixa durà a millor resultat.

En anteriors ocasions ja ens hem referit al fet que en el curt termini l’efectiu és el rei (cash is King).

Estem al novembre, finals d’exercici, probablement estem tancant els pressupostos per a l’exercici 2016 (hauríem d’estar tancant-los).

És també el moment de fer les previsions de tresoreria per al els propers mesos.

Si volem gestionar d’una manera eficient cal que sempre tinguem tresoreria garantida per a un termini de temps suficient. Segurament hi haurà consens que en l’actualitat aquest termini de temps suficient és de mínim 3 mesos.

Gestió de caixa = Gestió empresarial eficient

Gestió de caixa = Gestió empresarial eficient

Llavors.

Una gestió de caixa eficient ha de garantir liquiditat suficient per afrontar els moviments de tresoreria dels propers 3 mesos.

Gestió de caixa. Mínim 3 mesos garantits.

Partim de la premissa que, llevat d’excepcions, no és possible avançar els cobraments als pagaments. El normal és que haguem de fer front al pagament de les nostres despeses abans de poder realitzar el cobrament dels nostres ingressos.

Cal disposar d’un romanent de tresoreria que ens permeti atendre el desfasament entre cobraments i pagaments (o millor dit, entre pagaments i cobraments).

No disposar d’aquest romanent segurament significarà incomplir les nostres obligacions de pagament.

Incomplir les nostres obligacions de pagament suposa un greu perjudici a les relacions de l’empresa amb tercers. Incomplir les nostres obligacions de pagament significa un clar perjudici per als nostres creditors, proveïdors, bancs, fins i tot per als nostres empleats. I tal perjudici, més d’hora que tard, arriba a la imatge de l’empresa. Per tant, afecta també a les nostres vendes futures.

Així, per a la supervivència de la Companyia, la veritable necessitat en el dia a dia és disposar d’efectiu suficient per atendre totes les obligacions que vencen.

Sens dubte en una operació en concret podem suportar una pèrdua, però no podem, sota cap concepte, incomplir les nostres obligacions de pagament.

Si disposem de tresoreria suficient totes les nostres decisions de gestió es poden prendre sense la urgència de proporcionar liquiditat. I tots sabem que les decisions són més encertades quan no hi ha urgències.

Ja estem d’acord en la necessitat de disposar de liquiditat suficient.

Gestió de caixa. Com fer-ho?

Garantir sempre la tresoreria per als propers 3 mesos passa per una gestió eficient del compte de clients i per una gestió eficient del deute.

Gestió de caixa. Assegurar els cobraments

En cap cas volem incomplir una obligació de pagament. Si hem fet bé el nostre pressupost, coneixem ja quins seran els imports que venceran en cada moment. Podem dir que ja sabem segur els pagaments a realitzar, I no volem incomplir-los!

Per això hem d’assegurar també els cobraments. Els cobraments ens han de permetre complir les nostres obligacions de pagament. Es fa absolutament necessari un control estricte de la cartera de clients.

A qui venem? Quant? Com?

Cal fer una selecció adequada dels nostres clients (A qui venem). Hem de definir el nivell de risc que podem assumir (quant i com)

Quins terminis de cobrament estem disposats (o podem) atorgar?

Mirem el nostre pressupost i analitzem com podem assegurar aquesta necessària liquiditat.

Potser podem contractar una pòlissa que cobreixi el nostre risc comercial. No és “la” solució però s’aproxima. Pot ser una bona ajuda.

Normalment no cobreix el 100% de l’import fallit, però redueix els riscos derivats del fet que un client no atengui el venciment del nostre dret de cobrament.

“La” solució és gestionar correctament el compte de clients. Disposar de suficients recursos per poder absorbir les demores que poden produir-se en els cobraments. La solució passa per una gestió proactiva de la cartera de clients.

Cal realitzar un seguiment detallat, particularment a Espanya perquè acceptem uns períodes de cobrament / pagament més dilatats que en altres països europeus.

… La qual cosa a més ens fa menys competitius quan ens internacionalitzem.

Gestió de caixa. Ús del deute

Un altre aspecte important en la gestió de caixa és la gestió intel·ligent del deute.

Hem passat d’una utilització desmesurada del deute (anys 2000-2008) a una animadversió per la mateixa.

És cert que obtenir finançament avui no resulta tan senzill com fa uns anys. Però no oblidem que Si som mereixedors de finançament aliè aconseguir-ho és fàcil.

Mantenir efectiu en estoc avui és ineficient. Els tipus d’interès estan molt baixos. Si el nostre negoci rendeix és pràcticament segur que tenim un factor de palanquejament financer favorable i l’endeutament potenciarà la rendibilitat financera de l’empresa.

Pràcticament segur que valdrà la pena reduir el nostre estoc d’efectiu i destinar-lo a altres partides d’actiu corrent (existències, clients) i “llogar” l’efectiu els dies que el necessitem (= pòlissa de crèdit).

Gestió de caixa. Resum

En el curt termini (el dia a dia) la gestió crítica és la gestió de caixa.

El resultat serà la conseqüència. Millor gestió de caixa durà a millor resultat.

Si volem gestionar d’una manera eficient cal que sempre tinguem tresoreria “garantida” per a un termini mínim de 3 mesos.

I garantir sempre la tresoreria per als propers 3 mesos passa per una gestió eficient del compte de clients i per una gestió eficient del deute.

Gestió eficient del compte de clients perquè cal assegurar els cobraments i evitar els perjudicis que un desfasament en un cobrament podria significar per a la supervivència de l’empresa.

I aquest assegurament suposa determinar adequadament el nivell de crèdit comercial (quantia i durada) que la companyia pot assumir

Gestió eficient del deute perquè als tipus de interès actuals mantenir efectiu en estoc avui és ineficient.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 24 de novembre 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email