Empreses d’alt creixement i empreses gasela

Les empreses d’alt creixement es poden definir tant en termes d’ocupació (nombre d’empleats) com en termes de volum de negocis.

Empreses d’alt creixement i empreses gasela

creixement del 20 % durant 3 anys consecutius

Empreses d’alt creixement. Definició Eurostat-OCDE

L’Eurostat-OCDE en el seu “Manual on Business Demography Statistics” publicat al gener de 2008 proposa que es defineixi empresa d’alt creixement com:

“All enterprises with average annualised growth greater than 20% per annum, over a three year period should be considered as high-growth enterprises. Growth can be measured by the number ofemployees or by turnover.” (Pag.61 del manual)

És a dir, és empresa d’alt creixement aquella que ha mantingut durant 3 anys consecutius un creixement mitjà anualitzat superior al 20 % anual. Creixement que es pot mesurar ja sigui pel nombre d’empleats (mitjana anual) o pel volum de negoci.

I apunta que aquest creixement es calcularà segons la següent arrel cúbica:

∛ ((valor final) / (valor inicial)) -1> 0’2

Sent el valor inicial el que correspongui al valor del exercici 1 i el valor final el del corresponent al exercici 3 (empleats o xifra de negoci). Això suposa un creixement en tres anys del 72’8 %.

Empreses d’alt creixement. Grandària mínima.

Tal com recull el propi manual cal considerar un llindar de grandària suficient per evitar que el creixement de les micro-empreses (menys de 10 assalariats) puguin distorsionar la imatge. Aquest llindar es suggereix s’estableixi en 10 empleats en el moment inicial.

Es tracta d’un llindar suggerit i provisional atès que cada estudi haurà de fer la seva pròpia recomanació final (o adaptació del llindar) un cop hagi realitzat les proves oportunes amb diferents llindars.

Cal tenir present que el numero d’empleats té un impacte directe en quan a volum de facturació en cada economia en particular. Per exemple, en el cas espanyol, tal com es recull en el “Cifras Pyme – Datos enero de 2.015”  el 94’6% de les empreses espanyoles tenen menys de 10 empleats. Així, probablement en el cas espanyol haurem de considerar un llindar més reduït.

En qualsevol cas és segur que cal establir un llindar. Si no ho féssim així, llavors, trobaríem que per exemple al créixer d’un empleat a 2, (O d’unes vendes de 1.000.- € a 2.000.- €)  suposaria un alt creixement:

∛ (2/1) -1 = 0’26> 0’2

Si volem comparar empreses d’alt creixement d’aproximadament la mateixa mida, serà necessari identificar el llindar de facturació que correspon a una determinada mida d’ocupació.

Què és s’entén per creixement?

Per qualificar d’alt creixement el desenvolupament assolit, cal que el creixement es refereixi al que normalment anomenem creixement orgànic. No es considerarà com a creixement el resultant d’operacions de fusió, absorció, adquisició o similar.

Empreses d’alt creixement. Gaseles:

S’anomenen Gaseles les empreses d’alt creixement amb menys de 5 anys de vida. En aquest cas, cal considerar que si l’any de naixement no és un exercici complet es considera any zero.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 10 de novembre de 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email