Té sentit la contractació d’un swap?

169_swap_te_sentit(Leer el artículo en castellano)

Un swap és un producte financer complex que ja hem tractat en altres articles (La no negociació bancària, Quina bajanada!, El valor d’un swap). En aquest article s’aborda la possible conveniència de la seva contractació.

Per a la pime, la contractació d’un swap assumint un tipus fix, pot tenir sentit quan està vinculat a una operació d’inversió i es vol estabilitzar el cost del finançament.

Suposem que l’empresa està interessada en emprendre determinat projecte d’inversió el rendiment previst del qual és del 9%. L’empresa entén que en la seva situació econòmica i de mercat, el projecte, perquè sigui econòmicament viable, pot assumir un cost financer de, per exemple, el 5%.

En el moment de la posada en marxa del projecte els tipus variables a què podria contractar el finançament estan al voltant del 4%, però considera que hi ha expectatives alcistes que es mantindran durant la vida de la inversió i desitja cobrir la contingència d’una pujada dels tipus per sobre d’aquest límit del 5 %.

Llavors podria contractar una permuta financera en la qual, assumint un tipus fix una mica superior al variable vigent o fins i tot equivalent a aquest 5% del límit, cobrís l’esmentat risc. Tot això per evitar, en la mesura del possible, les pèrdues que podrien produir les fluctuacions de les taxes corresponents.

D’aquesta manera quedaria coberta enfront d’una possible pujada dels tipus. Òbviament, mentre els tipus variables es mantinguessin per sota del tipus fix contractat estaria assumint una pèrdua. Pèrdua que hauria de considerar com el preu d’aquesta cobertura (que no assegurança).

Al seu torn, l’altra part contractant del swap estaria interessada en assumir un tipus variable si les seves previsions de fluctuació dels tipus li portessin a suposar que aquests no superarien el tipus fix pactat. Mentre el tipus variable de cada període sigui inferior al tipus fix pactat, les liquidacions li resultaran favorables.

Abans de contractar un swap s’ha d’assumir que un swap no és una assegurança, és únicament un producte financer que intenta donar cobertura a una possible fluctuació del subjacent (no assegurar!).

Tal com apunta la Sentència del Jutjat del Mercantil, número 1, de Girona, de 9 de setembre de 2010: “En realitat estem en presència del que és una autèntica aposta sobre l’evolució dels tipus d’interès, amb el risc inherent a la incertesa pròpia de la variabilitat dels tipus d’interès “.

Resulta evident que aquesta contractació es basa gairebé exclusivament en les previsions de fluctuació esperada del preu del subjacent (tipus d’interès, taxa d’inflació, etc.). En la mesura que les previsions resultin encertades l’operació financera resultarà més o menys beneficiosa.

Per això hem d’entendre que disposar d’accés a les millors previsions financeres és un condicionant crucial per a l’adequada estimació de situacions futures.

En aquest sentit, disposar dels informes econòmics de les diferents entitats financeres (bancs i caixes), així com els emesos per companyies com Bloomberg i Reuters permetrà una valoració més encertada.

Quan una part disposi de millor informació que l’altra es produirà, evidentment, una posició de privilegi de la primera respecte de la segona.

En resum Quan pot tenir sentit per a l’empresa la contractació d’un swap assumint un tipus fix?

Com a possible cobertura davant alces de tipus, únicament quan:

  • Es disposi d’expectatives fiables entorn d’aquesta possible alça
  • El nocional i els venciments s’adeqüin als de la inversió associada a què ha de donar cobertura.
  • Es coneguin exactament els riscos que s’assumeixen i es tingui capacitat per afrontar-los.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 11 març 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email