El valor d’un swap

El valor de un swap o permuta financera

El valor de un swap o permuta financera

(Leer el artículo en castellano)

Recordem primer que un “Swap” o contracte de permuta financera és un contracte pel qual dos agents econòmics acorden l’intercanvi de fluxos monetaris calculats com taxa sobre un determinat valor nominal de referència i durant un període de temps determinat.

Mentre una part paga el preu pactat, l’altra ha d’atendre el pagament en cada període en funció del preu del subjacent en aquest moment. És a dir, mentre una part acorda pagar una taxa fixa, l’altra pagarà una taxa variable, liquidant en cada període la diferència a favor d’una o altra banda.

Llavors, el valor del swap és igual a la diferència entre el valor de cadascuna de les branques o potes (variable i fixa). És a dir, al moment de la signatura el valor dels pagaments a realitzar per una part (tipus fix) ha de ser igual al valor dels que realitzi l’altra part (tipus variable).

Perquè la transacció sigui neutra s’ha de complir que ambdues branques tinguin el mateix valor actual.

La diferència entre una i altra branca serà el preu del swap. La fluctuació que els tipus observin durant la vida de l’operació portarà a que una i altra banda acabin assumint una pèrdua o generant un benefici.

Quant a la branca fixa s’identifiquen els fluxos de caixa futurs i es calcula el seu valor actual al tipus de descompte adequat. Aquest és el tipus cupó zero de mercat per a cada venciment. Tipus de descompte que es determina a partir de l’estructura temporal dels tipus d’interès (ETTI).

La ETTI o corba de rendiments analitza la relació entre el temps fins al venciment de les obligacions o bons de mateix nivell de risc i el seu rendiment en aquest termini.

Quant a la branca variable, el mètode proposat és el de determinació dels tipus variables. Aquest mètode pren com a tipus d’interès variable el tipus d’interès forward, implícit en la corba de tipus cupó zero de la data de valoració.

El valor actual dels fluxos del Swap en el moment de la compra ha de ser zero, de manera que la transacció sigui neutra per ambdues parts. Poden donar-se 2 escenaris:

• Que el valor de la pota fixa sigui més gran que la pota variable. La part pagadora de la pota variable ha de compensar (pagar) a la part fixa per així entrar al contracte swap.

• Que el valor de la pota variable sigui més gran que la pota fixa. La part pagadora de la pota fixa ha de compensar (pagar) a la part variable per així entrar al contracte swap.

En un altre cas no es donarà la necessària equitat entre les parts.

I sovint aquest equilibri entre el valor de cadascuna de les potes no ha estat adequadament valorat en molts dels contractes que s’han anat signant en els darrers anys.

Permetin-me comentar com exemple un informe que acabo de tancar. Es tracta d’un swap de 2,000.000. – € de capital nocional i 3 anys de durada en què mitjançant aquesta metodologia es demostra que al moment de la signatura del contracte al pagador de la pota fixa assumeix un cost econòmic superior als 24.000. – €

Equilibri que s’hagués assolit fàcilment mitjançant 2 possibilitats:

• Establir un tipus fix reduït 0,60% respecte a l’establert.

• Mitjançant el pagament al pagador de la pota fixa d’aquesta quantia en el moment de la signatura

 

Cordialment

Raimon

Última revisió: 21 de gener de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email