Ràtios inútils

(Leer el artículo en castellano)

El post d’avui pretén ser únicament una reflexió al voltant de la utilitat del control de gestió empresarial.

En principi el departament administratiu (o financer si ho prefereixen) de l’empresa té la missió de gestionar eficientment els recursos.

Per a això disposa de diferents eines que conceptualment podem resumir en:

1. Comptabilitat financera: recull i ordena la informació sobre els moviments econòmics i financers que afecten el valor del patrimoni empresarial.

2. Comptabilitat analítica o de costos: defineix el model d’imputació de costos i valora els mateixos.

3. Anàlisi econòmica financera: analitza la informació anterior per fer el diagnòstic de la situació empresarial

4. Elaboració de pressupostos: redacció del balanç i compte de resultats que es defineixen com a objectiu a assolir en un termini determinat.

5. Definició (i quantificació) d’indicadors que han de servir per a mesurar el grau d’objectiu assolit.

6. Control de desviacions: comparació entre la realitat que es va assolint respecte de l’objectiu (pressupost) definit.

7. Presa de decisions per a la correcció del rumb i la seva reorientació cap a l’objectiu quan es produeixen desviacions.

Per exemple, hem definit l’indicador “termini mitjà de cobrament” i establert l’objectiu de situar-lo per sota dels 45 dies quan en l’actualitat estem concedint 60.

Per a això establim una nova política de descomptes i / o una millor gestió administrativa. Transcorregut un trimestre realitzem un nou mesurament i el diagnòstic indica que no hem aconseguit modificar substancialment el termini mitjà de cobrament pel que podem concloure que les mesures no han estat efectives … i sorprenentment passem a un altre tema.

Si, sorprèn, però aquesta és l’actuació que sovint observem en moltes pimes.

L’empresari, que havia donat tot el seu suport a la idea, davant el fracàs d’aquesta primera actuació (o segona, o “n”) no pren cap decisió al respecte, senzillament passa al següent tema de l’ordre del dia. Potser el següent indicador.

Llavors, Quin sentit té establir un indicador i “perdre temps” en el seu control?

Sembla que cap.

Què s’hauria de fer?

Primer comprovar si l’indicador triat és eficaç per a la mesura de l’objectiu definit.

A continuació analitzar per què les mesures preses no han resultat efectives. Probablement hi hagi una explicació lògica i puguem corregir la situació.

Per tant, hem de prendre una mica més de temps a analitzar aquest diagnòstic, iniciar un tractament, (potser explicar millor l’objectiu a la xarxa comercial) i establir un nou termini per a la mesura i control.

Si no ho fem així, les ràtios que utilitzem seran sempre inútils i ineficients. No oblidem que els indicadors de gestió son útils només si serveixen per prendre decisions eficients, sinó es converteixen en una pèrdua de temps.

 

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 22 d’abril de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.