Què és la Mifid? Vostè i jo som clients minoristes

Què és la Mifid?

Què és la Mifid?

I com a tals mereixem el màxim grau de protecció en la contractació de productes financers.
En parlar de la Mifid ens estem referint a la Directiva europea sobre els mercats d’instruments financers. Directiva que és coneguda pel seu acrònim MiFID de l’expressió en anglès: “Markets in Financial Instruments Directive.”
És per tant la legislació aplicable en la contractació de productes financers (des d’un compte corrent fins al producte complex més sofisticat).
És aplicable a Europa des de l’1 de novembre de 2007.
Va ser traslladada a l’ordenament jurídic espanyol per Llei 47-2007 de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. En el Preàmbul V de la Llei podem llegir:
“Un dels principis fonamentals d’aquesta Llei és garantir una adequada protecció dels inversors. Aquest principi es veu reflectit amb especial relleu en el nou Capítol I del Títol VII, en el qual s’estableix un important catàleg de normes de conducta que ha de ser respectat per totes les entitats que prestin serveis d’inversió. Ara bé, ha de destacar-se que no s’estableix un nivell únic i homogeni de protecció sinó que la Llei reconeix la realitat existent avui dia als mercats financers en els quals s’ha diversificat notablement el perfil de l’inversor. En concret, la Llei distingeix tres categories possibles d’inversors (minoristes, professionals i contraparts elegibles) garantint el major grau de protecció als inversors o clients minoristes.”
Estableix una classificació del perfil inversor per determinar el nivell adequat de protecció en la contractació dels diferents productes d’inversió.
1. Contrapartida elegible: és la classificació aplicable als inversors institucionals; Bancs, altres institucions financeres, Governs, etc. Són clients especialitzats que no necessiten cap tipus de protecció.
2. Client professional: correspon el nivell de protecció mitjà o intermedi. Presumeix que tenen l’experiència, coneixement i qualificació necessària per prendre les seves pròpies decisions d’inversió. Que són capaços de valorar correctament els seus costos i riscos. Són també clients professionals “els empresaris que individualment reuneixin, almenys, dos de les següents condicions:

I. que el total de les partides de l’actiu sigui igual o superior a 20 milions d’euros;

II. que l’import de la seva xifra anual de negocis sigui igual o superior a 40 milions d’euros;

III. que els seus recursos propis siguin iguals o superiors a 2 milions d’euros.
També “Els altres clients que ho sol·licitin amb caràcter previ, i renunciïn de forma expressa al seu tractament com a clients minoristes.


L’admissió de la sol·licitud i renúncia quedarà condicionada al fet que l’empresa que presti el servei d’inversió efectuï l’adequada avaluació de l’experiència i coneixements del client en relació amb les operacions i serveis que sol·liciti, i s’asseguri que pot prendre les seves pròpies decisions d’inversió i comprèn els seus riscos. En dur a terme la citada avaluació, l’empresa haurà de comprovar que es compleixen almenys dues dels següents requisits: 


1. que el client ha realitzat operacions de volum significatiu al mercat de valors, amb una freqüència mitjana de més de deu per trimestre durant els quatre trimestres anteriors;

2. que el valor de l’efectiu i valors dipositats sigui superior a 500.000 euros;

3. que el client ocupi, o hagi ocupat durant almenys un any, un càrrec professional en el sector financer que requereixi coneixements sobre les operacions o serveis previstos.” (Extracte de l’article 78 bis. Classes de clients de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. Afegit per la Llei 47/2007, de 19 de desembre.)
3. Minorista: correspon el màxim nivell de protecció. Ha de brindar-se-li el major nivell de tutela en la contractació de serveis i productes financers millorant els nivells d’informació a subministrar.
És minorista tot client que no estigui enquadrat en els grups anteriors. L’Entitat Financera haurà de vetllar per la protecció de l’inversor i avaluar la idoneïtat del producte o servei amb el perfil de l’inversor. 
En post successius tractarem com ha de realitzar-se aquesta protecció de l’inversor.

Cordialment

Raimon
Última revisió: 18 de novembre de 2012

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email