Indicadors: la seva necessitat en la gestió empresarial

182_Indicadores(Leer el artículo en castellano)

Els indicadors són absolutament necessaris per al correcte control de la gestió empresarial.

Què és un indicador? És qualsevol dada que permeti mesurar el valor d’una determinada variable. Per exemple un indicador de solvència pot ser la ràtio d’endeutament, és a dir, la raó (quocient) de l’actiu respecte del passiu.

Per a la seva utilització en la gestió haurem de seguir els següents passos:

1. – Definir quin indicador (o indicadors) ens informa sobre la variable que volem controlar. Per exemple el període mig de cobrament de clients.

2. – Definir amb quina periodicitat realitzarem una observació i quin és el valor que volem aconseguir (objectiu). En l’exemple gràfic hem establert que l’objectiu de període mig de cobrament de clients és de 50 dies.

3. – Definir quins són els valors d’oscil·lació que entenem acceptables i quins aquells en els que haurem de prendre una decisió per a la seva correcció.

4. – Definir quines decisions prendrem en cas d’aconseguir determinats límits.

Per exemple, la imatge adjunta podria ser l’indicador representatiu del període mig de cobrament de clients:

• S’estableix com a objectiu situar el període mig de cobrament de clients en 50 dies. S’acceptarà com a correcta la seva fluctuació entre 41 i 59 dies.

• La companyia classificarà com a clients únicament aquelles partides pendents de cobrament en què no hi hagi discussió comercial ni motius similars que suposin de fet una demora en el termini de crèdit concedit.

• Si l’indicador assoleix o supera els 60 dies s’analitzarà quins clients són els que motiven aquesta desviació. Es considerarà superat el límit de risc concedit al client i no s’acceptaran noves comandes ni es realitzaran entregues mentre no s’obtingui el cobrament. Després del cobrament …

• Si l’indicador se situa per sota dels 41 dies, (per aprofitar la disponibilitat de recursos financers “ociosos”), es realitzaran promocions específiques de venda.

• Si l’indicador …

En resum, els passos a seguir seran els de sempre: observació, diagnòstic, tractament.

Finalment, el gràfic anterior està generat amb Excel, pot trobar tutorials a youtube buscant per exemple “youtube excel velocímetre”

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 3 de juny de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email