Currently browsing tag

Payback

Payback o periode de recuperació de la inversió (PRI)

El payback o periode de recuperació de la inversió (PRI) és un mètode estàtic de valoració d’inversions productives. Aquest criteri calcula el nombre de períodes necessaris perquè els fluxos de caixa acumulats igualin la inversió inicial. La seva utilització porta a seleccionar aquella inversió en que el període de recuperació …

Payback o plazo de recuperación de la inversión (PRI)

El payback o plazo de recuperación de la inversión (PRI) es un método estático de valoración de inversiones productivas. Este criterio calcula el número de periodos necesarios para que los flujos de caja acumulados igualen la inversión inicial. Su utilización lleva a seleccionar aquella inversión cuyo plazo de recuperación es …