Punt d’equilibri

Punt d’equilibri: concepte.

Anomenem punt d’equilibri a aquell nivell d’activitat en què la Companyia assoleix l’equilibri entre ingressos i despeses. És per tant el nivell d’activitat en què el resultat de l’exercici és nul (zero). És a dir, ja no hi ha pèrdues, però tampoc es genera benefici.

És aquell nivell d’activitat en què els ingressos igualen la totalitat dels costos (fixos i variables).

És, per tant, el punt d’inflexió entre benefici i pèrdua.

Punt d’equilibri: Altres denominacions.

També es denomina punt mort o llindar de rendibilitat.

Probablement punt mort perquè és el nivell d’activitat (punt) en que no hi ha benefici ni pèrdua.

I llindar de rendibilitat perquè a partir d’aquest punt el negoci comença a ser rendible.

Sovint el referim per la seva expressió i anglès break even point.

També punt mort, llindar de rendibilitat o break even point

També punt mort, llindar de rendibilitat o break even point

Punt d’equilibri: càlcul

Per al seu càlcul cal tenir ben identificats tant els ingressos com les despeses que corresponen a cada nivell d’activitat.

El punt d’equilibri serà aquell volum d’activitat que verifiqui l’equació:

Ingressos – despeses = 0

Sent:

Ingressos = Preu de venda unitari x nombre d’unitats

Despeses = costos fixos + costos variables x nombre d’unitats

Per tant, la nostra equació:

Ingressos – despeses = 0

Es converteix en:

Preu de venda unitari x nombre d’unitats – (costos fixos + costos variables x nombre d’unitats) = 0

I llavors:

nombre d’unitats = costos fixos / (Preu de venda unitari – costos variables)

Que és el nombre d’unitats al què correspon el punt d’equilibri

L’expressió (Preu de venda unitari – costos variables) és el marge de contribució unitari.

Així, el llindar de rendibilitat s’aconsegueix quan el marge de contribució de les unitats venudes iguala l’import dels costos fixos.

Punt d’equilibri: Exemple

Suposem una determinada activitat en la que els costos fixos pugen a 3.000.- sestercis, els seus costos variables 25.- i el preu de venda 40.- Per determinar el punt d’equilibri de tal activitat calcularem:

nombre d’unitats = 3.000 / (40-25) = 200

En el nostre exemple el punt d’equilibri s’assoleix al fer unes vendes de 200 unitats.

Punt d’equilibri: Gràfic

La imatge que acompanya aquest article es refereix a l’exemple analitzat.

En el gràfic podem observar com per sota de 200 unitats venudes ens trobem en zona de pèrdues. Superades aquestes 200 unitats arribem a la zona de beneficis.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 26 de maig de 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email