El recàrrec de mora.

El recàrrec de mora.

El recàrrec de mora.

(leer articulo en castellano)

Estem apropant-nos al mes d’agost, el període de vacances per antonomàsia a Espanya. Convé recordar alguns extrems quant a gestió (prevenció) de la morositat.

El recàrrec de mora. Què diu la llei?

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials defineix:

a. Morositat, l’incompliment dels terminis contractuals o legals de pagament.

b. Termini de pagament, es referirà a tots els dies naturals de l’any, i seran nuls i es tindran per no posats els pactes que excloguin del còmput els períodes considerats vacacionals.

I en el seu article 8 estableix la indemnització per costos de cobrament segons:

“1. Quan el deutor incorri en mora, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que hagi sofert a causa de la mora d’aquest. En la determinació d’aquests costos de cobrament s’aplicaran els principis de transparència i proporcionalitat respecte al deute principal. La indemnització no podrà superar, en cap cas, el 15 % de la quantia del deute, excepte en els casos en què el deute no superi els 30.000 euros en els quals el límit de la indemnització estarà constituït per l’import del deute que es tracti.

2. El deutor no estarà obligat a pagar la indemnització establerta en l’apartat anterior quan no sigui responsable del retard en el pagament.”

Per la seva banda, la LLEI 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu article 7 “Interès de demora. ” estableix que:

“Article 5. Meritació d’interessos de demora.

L’obligat al pagament del deute dinerari sorgida com a contraprestació en operacions comercials incorrerà en mora i haurà de pagar l’interès pactat en el contracte o el fixat per aquesta Llei automàticament pel mer incompliment del pagament en el termini pactat o legalment establert, sense necessitat d’avís de venciment ni intimació alguna per part del creditor.

Article 6. Requisits perquè el creditor pugui exigir els interessos de demora.

El creditor tindrà dret a interessos de demora quan concorrin simultàniament els següents requisits:

a) Que hagi complert les seves obligacions contractuals i legals.

b) Que no hagi rebut a temps la quantitat deguda tret que el deutor pugui provar que no és responsable del retard.

Article 7. Interès de demora.

1. L’interès de demora que haurà de pagar el deutor serà el que resulti del contracte i, a falta de pacte, el tipus legal que s’estableix en l’apartat següent.

2. El tipus legal d’interès de demora que el deutor estarà obligat a pagar serà la suma del tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu al seu més recent operació principal de finançament efectuat abans del primer dia del semestre natural que es tracti més set punts percentuals. (…)”

La Resolució del 26 de juny de 2012, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2012 disposa que “En l’última operació principal de finançament del Banc Central Europeu en el primer semestre de 2012, efectuada mitjançant subhasta a tipus fix que ha tingut lloc el dia 26 de juny, el tipus d’interès aplicat ha estat l’1,0 per 100. ”

El recàrrec de mora. Resum

En conclusió:

  • Seran nuls i es tindran per no posats els pactes que excloguin del còmput els períodes considerats vocacionals.
  • El creditor té dret a reclamar indemnització per mora.
  • El deutor, pel nero fet d’incórrer en mora està obligat al pagament d’interessos que, a falta de pacte exprés, seran per al segon semestre de 2012 del 8% (vuit per cent) .

Salutacions

Raimon

Ultima revisió: 23 de juliol de 2012.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email