El balanç de situació. Concepte

El balanç de situació. Concepte

El balanç de situació. Concepte

(Leer el artículo en castellano)

El balanç de situació és el document comptable que expressa ordenadament la situació del patrimoni.
Entenem per patrimoni el conjunt de béns drets i obligacions que pertanyen a una mateixa persona (física o jurídica).
El balanç s’estructura en dues columnes.
La columna de l’esquerra, que rep el nom d’actiu, recull el conjunt de béns i drets. És, per tant, el detall de “el que tenim”
La columna de la dreta expressa el total de les obligacions que hem d’atendre. Distingim les obligacions amb els propis socis o “patrimoni net” de les obligacions amb tercers o “passiu”.
El balanç de situació expressa com s’ha invertit el finançament rebut, és per això que actiu i patrimoni net i passiu sumen el mateix, “quadren”. Estan expressant el mateix valor sota dos punts de vista diferents, el d’inversió i el de finançament.

Cordialment
Raimon

Darrera revisió: 2 de setembre de 2013
Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.
Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email