Concurs de creditors. Què és?

Per definir el concepte de concurs de creditors el millor és que anem directament a la font original. L’article 2 de la Llei 22/2003 de 9 de juliol, Concursal disposa que:

Article 2. Pressupost objectiu.

  1. La declaració de concurs és procedent en cas d’insolvència del deutor comú.
  2. Es troba en estat d’insolvència el deutor que no pot complir regularment les seves obligacions exigibles.
  3. (…)
Concurs de creditors. suspensió de pagaments. Fallida.

Concurs de creditors. suspensió de pagaments. Fallida.

Així, l’expressió concurs de creditors fa referència al procediment legal que s’inicia quan un patrimoni (personal o empresarial) es troba en situació d’insolvència.

Concurs de creditors. Què és insolvència?

La insolvència és la incapacitat per fer front a la totalitat de les obligacions de pagament. Pot referir-se a una situació transitòria o definitiva.

El concurs de creditors, pel que fa a situació judicial, no distingeix si la insolvència és transitòria o absoluta, però, des del punt de vista econòmic convé la seva diferenciació.

Concurs de creditors per suspensió de pagaments.

La situació d’insolvència és transitòria si, mitjançant l’ajornament de part (o la totalitat) dels venciments de les obligacions, aquestes poden arribar a atendre’s íntegrament.

Es tractaria d’una situació de falta de liquiditat o insolvència en el curt termini.

En aquest cas, atès que l’actiu té un valor superior al de les obligacions pendents de pagament, la seva liquidació permetrà atendre aquestes íntegrament.

El patrimoni es troba en suspensió de pagaments. Es fa necessari arribar a un acord entre deutor i creditors per determinar com es farà el pagament d’aquestes obligacions (fraccionament de pagament, venciments dilatats, etc) que es podran atendre íntegrament.

Concurs de creditors per fallida.

La situació d’insolvència és definitiva quan l’actiu té un valor inferior al de les obligacions pendents de pagament. En aquest cas, l’ajornament de part (o la totalitat) dels venciments no és suficient per atendre aquestes obligacions.

Una situació d’insolvència definitiva és conseqüència d’un desequilibri patrimonial insalvable en el qual les obligacions contretes (passiu) superen els béns i drets (actiu).

En aquest cas, el patrimoni, que presenta valor negatiu, es troba en situació de fallida. Es fa necessari arribar a un acord entre deutor i creditors per determinar no només com es realitzarà el pagament d’aquestes obligacions (fraccionament de pagament, venciments dilatats, etc), sinó també quina part de l’obligació podrà atendre i quin no (quitament).

Concurs de creditors, resum.

Concurs de creditors és el procediment legal que s’inicia quan un patrimoni (personal o empresarial) es troba en situació d’insolvència.

La insolvència pot ser transitòria (solucionable en el llarg termini) o definitiva (requereix un quitament).

  • en suspensió de pagaments el deutor no disposa de liquiditat però si de prou actius per atendre el pagament de les seves obligacions,
  • en fallida el deutor no disposa de suficients actius per afrontar el total del deute.

 

Salutacions
Raimon

 

Darrera revisió: 17 març 2016

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email