Calcular els interessos del deute

170_clausula_act(Leer el artículo en castellano)

En els contractes financers normalment s’inclou una clàusula en torn de la forma de calcular els interessos que s’han de pagar en cada període.

Aquesta clàusula pot expressar-se de diverses formes, per exemple:

“Els interessos del període s’han de calcular sobre el nombre de dies naturals transcorreguts efectivament aplicant un divisor de 360 ​​dies.”

També definint la base de càlcul utilitzada per a la liquidació del tipus d’interès com a fracció. Llavors, en el numerador hi ha els dies del període i al denominador els dies que corresponen a un període complet. Sovint, apareix llavors l’expressió “ACT”. Per exemple ACT / 360; ACT / 365; ACT / ACT

Quina incidència té cada clàusula en la quantificació dels interessos?

Vegem-ho en un exemple numèric.

Suposem un nominal de 1,000.000. – € que merita un 10% d’interès i determinem l’import dels interessos transcorreguda l’anualitat corresponent a l’any 2012 (és un any de 366 dies).

El càlcul dels interessos de l’anualitat es realitza mitjançant la fórmula:

Nominal x tipus interès x (Base de càlcul)

D’acord amb la convenció ACT / ACT, els interessos pujaran a: 100.000. – €

La convenció ACT / 365 suposaran 100.274. – € d’interessos

La convenció ACT / 360 meritarà 101.667. – € d’interessos

En resum, la convenció que més convé al prestador és l’ACT / 360, mentre que al prestatari li resulta més convenient ACT / ACT.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 18 març 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email