Currently browsing tag

Flux net de caixa

Flux net de caixa total per unitat monetària compromesa.

Valora el projecte en funció del valor relatiu dels cobraments generats al llarg de la vida de la inversió respecte de la suma de la inversió. Atenent a aquest mètode es prioritza aquell que aporti una ràtio més gran. Es calcula dividint la suma dels fluxos de caixa del projecte …