Currently browsing tag

break even point

Punt d’equilibri

Punt d’equilibri: concepte. Anomenem punt d’equilibri a aquell nivell d’activitat en què la Companyia assoleix l’equilibri entre ingressos i despeses. És per tant el nivell d’activitat en què el resultat de l’exercici és nul (zero). És a dir, ja no hi ha pèrdues, però tampoc es genera benefici. És aquell …

Punto de equilibrio

Punto de equilibrio: Concepto: Denominamos punto de equilibrio a aquel nivel de actividad en que la Compañía alcanza el equilibrio entre ingresos y gastos. Es por tanto el nivel de actividad en que el resultado del ejercicio es nulo (cero). Es decir, ya no hay pérdidas, pero tampoco se genera …