Currently browsing

NOF i Fons de maniobra: anàlisi gràfica

Les NOF (Necessitats Operatives de Fons) són els fons necessaris per finançar les operacions corrents de l’activitat empresarial. Es financen amb Fons de maniobra i amb crèdit (deute financer a curt termini). (Leer el artículo en castellano) El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç …

NOF y Fondo de maniobra: análisis gráfico

Las NOF (Necesidades Operativas de Fondos) son los fondos necesarios para financiar las operaciones corrientes de la actividad empresarial. Se financian con Fondo de maniobra y con crédito (deuda financiera a corto plazo). (Llegir l’article en català)  El gráfico anterior refleja la situación de Impdista (puede ver su balance y cuenta …

Necesidades operativas de fondos: Flipped classroom. Video-píldora.

Las NOF, flipped classroom, una vídeo-píldora (2 minutos 16 segundos) de aproximación al concepto de Necesidades Operativas de Fondos (NOF). Necesidades operativas de fondos. Concepto Definimos Necesidades Operativas de fondos como los fondos necesarios para financiar las operaciones corrientes de la empresa. Dicho de otra forma son aquellas necesidades de …

El pressupost de balanç és important

El pressupost de balanç és important.

El pressupost de balanç és important, probablement més que no pas el de pèrdues i guanys. Tornem a estar en període de tancament de pressupostos per definir els objectius a assolir durant el 2017. Més o menys cada any per aquestes dates faig algun article parlant de planificar la activitat, …

El presupuesto de balance es importante.

El presupuesto de balance es importante.

El presupuesto de balance es importante, probablemente más que el de pérdidas y ganancias. Volvemos a estar en periodo de cierre de presupuestos para definir los objetivos a alcanzar durante 2017. Más o menos cada año por estas fechas hago algún artículo hablando de planificar la actividad, preparar los presupuestos, …

Passiu espontani vs passiu exprés.

Passiu espontani i passiu exprés són les masses patrimonials que componen el passiu corrent, el que vencerà en el curt termini. És a dir, serà exigible durant l’exercici en curs. L’article d’avui sorgeix per la necessitat d’aprofundir una mica més en els conceptes relatius al passiu corrent, la seva relació …

Pasivo espontáneo vs pasivo expreso.

Pasivo espontáneo y pasivo expreso son las masas patrimoniales que componen el pasivo corriente, el que vencerá en el corto plazo. Es decir, será exigible durante el ejercicio en curso. El artículo de hoy surge por la necesidad de profundizar algo más en los conceptos relativos al pasivo corriente, su …

Capitalització i Endeutament: 2 Cares de la Moneda

Capitalització i endeutament són les 2 cares d’una mateixa moneda. (Leer el artículo en castellano)  El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç i compte de resultats en aquest link) Sovint es refereix també com a endeutament la ràtio finançament aliè / finançament propi. Aquesta …

Capitalización y endeudamiento, 2 caras de la moneda

Capitalización y endeudamiento son las 2 caras de una misma moneda. (Llegir l’article en català) El gráfico anterior refleja la situación de Impdista (puede ver su balance y cuenta de resultados en este link) A menudo se refiere también como endeudamiento la ratio financiación ajena / financiación propia. Esta ratio, …

Diagnòstic empresarial: masses patrimonials

(Leer el artículo en castellano) El gràfic anterior mostra les principals masses patrimonials (així com la seva importància relativa sobre el total) de l’empresa ImpDista. Tenim les dades a Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç? Podeu trobar una aproximació teòrica al concepte de massa patrimonial, en les masses patrimonials d’actiu (infografia) …

Diagnóstico empresarial: masas patrimoniales

(Llegir l’article en català) El gráfico anterior muestra las principales masas patrimoniales (así como su importancia relativa sobre el total) de la empresa ImpDista cuyos datos tenemos en Diagnóstico empresarial ¿Cómo analizar el balance? Puede encontrar una aproximación teórica al concepto de masa patrimonial, en las masas patrimoniales de activo …

Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç?

(Leer el artículo en castellano) Referit a la situació econòmica financera de la Companyia podem expressar la idea dient que consisteix a analitzar el balanç i el compte de resultats. Realitzat el diagnòstic s’ha de definir un tractament (estratègia) que condueixi a una situació més saludable (equilibrada). Si referim el …

Diagnóstico empresarial ¿Cómo analizar el balance?

(Llegir l’article en català) Referido a la situación económico financiera de la Compañía podemos expresar la idea diciendo que consiste en analizar el balance y la cuenta de resultados. Realizado el diagnóstico deberá definirse un tratamiento (estrategia) que conduzca a una situación más saludable (equilibrada). Si referimos el diagnóstico a …

Tendencia del Fondo de maniobra

 (Llegir l’article en català) El Real Decreto-ley 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, establece que el plazo de pago debe ser de 30 días, salvo pacto entre las partes, sin que pueda pasar nunca …

Tendència del Fons de maniobra

(Leer el artículo en castellano) El Reial decret-llei 4/2013 d’22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, estableix que el termini de pagament ha de ser de 30 dies, llevat de pacte entre les parts, sense que pugui passar mai …

Las Necesidades Operativas de Fondos N.O.F. (2)

En fecha 11 de octubre de 2010 publiqué el artículo Las Necesidades Operativas de Fondos N.O.F. Desde el primer momento ha sido el post más visto. La estadística me dice que ha recibido más del triple de visitas que el segundo post más leído La Rentabilidad Financiera (ROE). Concepto y …

¿Cómo puede ayudarme mi consultor de dirección financiera?

Tal como ya comentábamos en el artículo sobre la necesidad del departamento financiero en la empresa, idealmente éste debería desarrollar las tareas de: Contabilidad financiera: la contabilidad “oficial” que informa a la propia empresa y a terceros de la situación patrimonial de la compañía. Es decir, recopila y ordena toda …

Las Necesidades Operativas de Fondos N.O.F.

En tanto que el Fondo de maniobra es un concepto de financiación, las N.O.F. se refieren a un concepto de inversión. Son los fondos necesarios para financiar las operaciones corrientes de la empresa. Para el desarrollo de sus operaciones habituales la empresa debe financiar su activo circulante. El propio proceso …